Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн явцын мэдээ
...

2016-07-20 12:51:02

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
...

2016-07-19 18:26:15

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ИТХ, ТЭРГҮҮЛЭГЧДЭЭС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ДААЛГАСАН ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТ /2016 он эхний хагас жил
...

2016-07-19 18:23:20

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ХАМААРАЛТАЙ ЗААЛТЫН ХЭРГЭЖИЛТ /2016 оны хагас жилийн байдлаар/
...

2016-07-19 18:12:10

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2016 оны хагас жилийн хэрэгжилт
...

2016-07-19 18:11:20

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
...

2016-07-19 16:14:20

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
...

2016-07-19 13:56:15

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /ТОВЧОО/ (2016 оны хагас жилийн байдлаар)
...

2016-07-19 10:15:16

Дэлгэрэнгүй ...
2016 ОНД СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ”ОЛГОСОН КАФЕ,ДЭЛГҮҮР, КАРАОКЕ, ЗООГИЙН ГАЗАРУУД
...

2016-03-10 09:15:20

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН ОНЦЛОХ АЖЛЫН ТАЙЛАН
...

2016-02-15 00:44:10

Дэлгэрэнгүй ...