Тайлан мэдээ
ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ”-ИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН
...

2016-02-15 00:43:50

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2013 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2016-02-15 00:43:26

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2013 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
...

2016-02-15 00:42:56

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2016-02-15 00:40:54

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2016-02-15 00:40:54

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2016-02-15 00:40:47

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймагт 2012-2015 онд хийсэн онцлох бүтээн байгуулалтын ажлууд
...

2016-02-15 00:39:40

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2015 ОНЫ 02 ДУГААР САРД ХИЙСЭН ОНЦЛОХ АЖИЛ
...

2016-02-15 00:29:02

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2016-02-15 00:27:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 03 дугаар сарын ажлын нэгдсэн мэдээлэл
...

2016-02-15 00:24:33

Дэлгэрэнгүй ...