Тайлан мэдээ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
...

2016-02-14 23:55:50

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТЫН ОБЪЕКТЫН ЖАГСААЛТ
...

2016-02-14 23:52:43

Дэлгэрэнгүй ...
ХАА-ны албаны тендерийн мэдээ
...

2016-02-14 16:28:21

Дэлгэрэнгүй ...
2015 оны 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан
...

2016-02-14 16:21:33

Дэлгэрэнгүй ...
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, төсөл авах
...

2016-02-14 12:28:15

Дэлгэрэнгүй ...
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, төсөл авах
...

2016-02-14 12:27:10

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх барилга байгууламжийн угсралт, их засврын ажил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн материалд бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
...

2016-02-14 12:26:28

Дэлгэрэнгүй ...
Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай
...

2016-02-14 12:25:20

Дэлгэрэнгүй ...
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам
...

2016-02-14 12:24:07

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журмын жагсаалт
...

2016-02-14 12:23:11

Дэлгэрэнгүй ...