Тайлан мэдээ
“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын ил тод байдлыг хангаж үр ашгийг сайжруулах нь” уулзалт семинарыг зохион байгууллаа.
...

2016-02-14 12:12:15

Дэлгэрэнгүй ...
“Оточ мандал” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай (Зөвлөмж)
...

2016-01-04 20:31:40

Дэлгэрэнгүй ...
Оточ мандал” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн туха
...

2016-01-04 20:31:39

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Хүүхдийн Тэмүжин театрын дарга, нягтлан бодогч нарт (Зөвлөмж)
...

2016-01-04 20:23:07

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Тэмүүжин театрын 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2016-01-04 20:14:05

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Түүх угсаатны зүй - Байгалийн музейн дарга, нягтлан бодогч нарт (Зөвлөмж)
...

2016-01-04 19:45:16

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Түүх угсаатны зүй-Байгалийн музейн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2016-01-04 18:55:57

Дэлгэрэнгүй ...
Байгаль орчны газрын 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2016-01-04 17:44:32

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн шинэжинст сумын “Янзага” хүүхдийн цэцэрлэгийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2015-12-09 18:40:04

Дэлгэрэнгүй ...
Шинэжинст сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар тусгай зориулалтын сангуудын 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналтшалгалт хийсэн тухай
...

2015-12-09 18:32:03

Дэлгэрэнгүй ...