БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ