АЭҮН-ны төлөвлөгөө, тайлан
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-05-13 15:25:01

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2016 оны авлигын эсрэг, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай
...

2016-02-23 17:10:06

Дэлгэрэнгүй ...