Төрийн аудит
“Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийв.
Аудитыг Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан “Баянхонгор аймаг дах Төрийн аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөө”-ний дагуу “Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийх гүйцэтгэлийн аудитын нэ...

2019-04-23 15:08:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭВ.
Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав. Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарах асуудлы...

2019-04-22 18:20:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Ёс зүйн дүрмийн сургалт зохион байгуулав.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд баталсан дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу шинээр батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн талаарх сургалтыг аймгийн ЗДТГ-ын хуулийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулав. Шинээр батлагдсан дүрмийн талаар, сургалтаар олгосон...

2019-04-19 09:52:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сумдын ЗДТГазрын дарга нарт 2018 оны СТА-ын дүгнэлт, 1-р улиралд хийсэн Нийцлийн аудитын дүнг танилцуулж хэлэлцүүлэг хийв.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарт 2019.04.12-ны өдөр Төсөв захирагчдын /ТШЗ, ТТЗ/ 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, гарсан зөрчил түүнийг цаашид дахин гаргахгүй байхад анхаарах асуудлууд болон Нэгдсэн удирдамжаар хийгдсэн “ОНХС-гийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт”, “Шилэ...

2019-04-16 18:43:00

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НЬ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХУГАЦААНД ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЭВ.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдан ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Орон нутгийн хөгжил сангийн 2018 оны зарцуулалт", "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөл...

2019-04-16 15:54:00

Дэлгэрэнгүй ...
“Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулав.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны "Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож, төлөвшүүлэх жил"-ийн ажлын хүрээнд “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримтжуулалт, баримт бичгийн стандарт, баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх арга зүй” сэдвээр 201...

2019-04-15 18:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Нягтлан бодогч, бичиг хэргийн ажилтан”-ы ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Нягтлан бодогч, бичиг хэргийн ажилтан”-ы ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Тавигдах шаардлага: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн баклавар болон түүнээс дээш зэрэгтэй Компьютерийн хэрэглээний болон Санхүүгийн программ дээр ажиллах чадвартай. Баг...

2019-03-17 15:03:03

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- Аудитын нээлт хийлээ.
ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” болон “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийж аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг танилцуулав. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудитын багийн гишүүд болон аймгийн Засаг дарга, аймг...

2019-02-02 10:17:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн шууд захирагч нарт "Итгэмжлэл" гардуулав.
Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан "Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам"-ын 2,2-т заасан шаардлагыг хангасан Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Стандартчилал хэмжил зүйн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Их богдын байгалын цогц...

2019-01-29 12:17:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Иргэдэд мэдээлэл хүргүүлэв.
Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгож зарласантай холбогдуулан Баянхонгор аймагт 2019,01,28-ны өдөр нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав. Нээлтийн үеэр Үндэсний аудитын газраас гаргасан танилцуулгыг нийтэд зарлан мэдээлэх цахим самбараар иргэдэд мэдээлэл хүрг...

2019-01-29 12:00:00

Дэлгэрэнгүй ...