Төрийн аудит
Аудитын нээлт хийв.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц", "Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд"-д хийх аудитын нээлтийг аймгийн ЗДТГ-ын дарга, холбогдох хэлтсийн дарга нар, мэргэжилтнүүдийг байлцуулан хийв....

2018-09-18 11:25:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар.“Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн” -д хийх аудитын нээлтийг хийв.
Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөтэй “Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн” -д хийх аудитын нээлтийг 2018 оны 08 дугаар сарын 23-нд хийж, аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд аудитын менежер, ахлах аудитор, аудитор, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, ТЕЗ-ийн ерөнхий н...

2018-08-29 11:59:00

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдал
Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдал...

2018-07-09 14:47:55

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар. Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт зохион байгуулав.
Орон нутгийн өмчийн ашиглалт хадгалалт хамгаалалтын байдалд хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтыг аймгийн ОНӨГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд, АЗДТГ, АИТХ-ын мэргэжилтнүүдийг оролцуулан хийж аудитаар гарсан зөрчил, хэрхэн шийдвэрлэх арга замын талаар болон дүгнэлттэй холбогдуулан харилцан санал солилцлоо....

2018-06-26 20:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ИТХ-ын захиалгаар хийж гүйцэтгэж буй аудитуудын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулав.
0...

2018-06-18 18:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэл гардуулав.
Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэхь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангаж, 2017 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэлийг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудит...

2018-01-26 13:51:55

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар хувийн аудитын компаниудтай гэрээ байгуулав.
Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2017 оны А/191 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу зарим төсөвт байгууллагууд, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланд аудит хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт шалгарсан “Хонгорын үр сад аудит” ХХК, “Глобал капитал аудит “ ХХК-ний удирдлагууд...

2018-01-17 10:39:33

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар Зөрчлийн тухай хуулиар дотоод сургалт зохион байгуулав.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсээс мэргэжилтэн урьж Зөрчлийн тухай хуулиар дотоод сургалт зохион байгуулав....

2018-01-17 02:43:57

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн аудитын газар 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төсвийн шууд захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу санхүүгийн тайлангийн аудит хийхтэй холбогдуулан аймгийн төвийн 56 байгууллагын удирдлагад “Санхүүгийн тайлан гаргахад анхаарах асуудал, тайланг хуулийн хугацаанд ирүүлэх т...

2018-01-09 12:46:22

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар зөвлөмжийн биелэлтийг шалгах аян зарлав.
МУ-ын Ерөнхий аудитор 2017 оныг "Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил" болгон зарласан бөгөөд энэ ажлын хүрээнд 8 дугаар сарыг "Зөвлөмжийн биелэлтийг хангах" сарын аян зарлаж байгаатай холбогдуулан Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "Зөвлөмжийн биелэлтийг хангах" аян зарлав....

2017-09-11 17:58:58

Дэлгэрэнгүй ...