Төрийн аудит
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ИТХ-ын захиалгаар хийж гүйцэтгэж буй аудитуудын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулав.
0...

2018-06-18 18:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэл гардуулав.
Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэхь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангаж, 2017 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэлийг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудит...

2018-01-26 13:51:55

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар хувийн аудитын компаниудтай гэрээ байгуулав.
Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2017 оны А/191 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу зарим төсөвт байгууллагууд, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланд аудит хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт шалгарсан “Хонгорын үр сад аудит” ХХК, “Глобал капитал аудит “ ХХК-ний удирдлагууд...

2018-01-17 10:39:33

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар Зөрчлийн тухай хуулиар дотоод сургалт зохион байгуулав.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсээс мэргэжилтэн урьж Зөрчлийн тухай хуулиар дотоод сургалт зохион байгуулав....

2018-01-17 02:43:57

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн аудитын газар 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төсвийн шууд захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу санхүүгийн тайлангийн аудит хийхтэй холбогдуулан аймгийн төвийн 56 байгууллагын удирдлагад “Санхүүгийн тайлан гаргахад анхаарах асуудал, тайланг хуулийн хугацаанд ирүүлэх т...

2018-01-09 12:46:22

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар зөвлөмжийн биелэлтийг шалгах аян зарлав.
МУ-ын Ерөнхий аудитор 2017 оныг "Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил" болгон зарласан бөгөөд энэ ажлын хүрээнд 8 дугаар сарыг "Зөвлөмжийн биелэлтийг хангах" сарын аян зарлаж байгаатай холбогдуулан Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "Зөвлөмжийн биелэлтийг хангах" аян зарлав....

2017-09-11 17:58:58

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Мод тарив
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63-р зарлигийг хэрэгжүүлж, 2017.05.13-нд "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-өөр хуваарьт газраа мод тарьж, усалгаа хийн, орчны хогийг цэвэрлэв....

2017-05-15 16:28:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аудитын дүнгийн талаар мэдээлэл хийв
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар албан газрын дарга, эрхлэгч нарын шуурхай зөвлөгөөн дээр төсвийн захирагч нарт мэдээлэл хийв....

2017-05-15 16:26:26

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийв.
...

2017-04-19 16:13:55

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын ИТХ-ын сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоов.
...

2016-07-19 14:58:54

Дэлгэрэнгүй ...