Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн шууд захирагч нарт "Итгэмжлэл" гардуулав.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан "Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам"-ын 2,2-т заасан шаардлагыг хангасан Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэс,  Онцгой байдлын газар, Стандартчилал хэмжил зүйн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Их богдын байгалын цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газруудад Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4, "Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журам"-ын 10,7,2-т заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхий аудитороос итгэл үзүүлж, итгэмжлэл гардуулав.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-01-29 12:17:00