Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- Аудитын нээлт хийлээ.

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” болонн “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийж аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг танилцуулав. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудитын багийн гишүүд болон аймгийн Засаг дарга, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга, СТСХ-ийн мэргэжилтнүүд оролцлоо.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-02-02 10:17:00