Дотоод аудит
Баацагаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2015, 2015, 2016 оны эхний 4 сарын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2016-06-22 15:30:10

Дэлгэрэнгүй ...
Баацагаан сумын засаг даргын тамгын газар, баг, тусгай зориулалтын сангуудын 2014, 2015, 2016 оны эхний 4 сарын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2016-06-22 15:25:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баацагаан сумын 12 жилийн сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн 2014, 2015, 2016 оны 04 дүгээр сарын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2016-06-22 15:20:21

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2014 оны санхүү аж ахуйн баримтад шалгалт хийсэн тухай
...

2016-06-22 15:15:23

Дэлгэрэнгүй ...
Баян-овоо сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 он, Хөх бүрд хөгжил сан ТББ-ын 2015 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
Баян-овоо сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 он, Хөх бүрд хөгжил сан ТББ-ын 2015 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай ...

2016-06-22 15:10:22

Дэлгэрэнгүй ...
Баян-овоо сумын Соёлын төвийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
Баян-овоо сумын Соёлын төвийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай ...

2016-06-22 15:05:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын 9 жилийн сургуулийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын 9 жилийн сургуулийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан ...

2016-06-22 15:00:59

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
...

2016-06-22 15:00:14

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын эрүүл мэндийн төвийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан
Баянхонгор аймгийн Баян-овоо сумын эрүүл мэндийн төвийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын ажлын тайлан ...

2016-06-22 14:56:56

Дэлгэрэнгүй ...
Баянцагаан сумын Иргэдийн төлөөлгөчдийн хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, багийн 2014, 2015, 2016 оны 04 дүгээр сарын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
Баянцагаан сумын Иргэдийн төлөөлгөчдийн хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, багийн 2014, 2015, 2016 оны 04 дүгээр сарын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай ...

2016-06-22 14:50:45

Дэлгэрэнгүй ...