Акт, албан шаардлага
Замын сангийн хөрөнгийн 2016 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга, хэмжээний хуваарилалт, зарцуулалт, үр дүн
Аймгийн ИТХ-ын захиалгаар Замын сангийн хөрөнгийн 2016 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга, хэмжээний хуваарилалт, зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар тогтоосон төлбөрийн акт...

2017-06-28 16:05:56

Дэлгэрэнгүй ...
Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийн хуваарилалт, үр дүн
Аймгийн ИТХ-ын захиалгаар Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийн хуваарилалт, үр дүнд хийсэн аудитаар тогтоогдсон акт...

2017-06-28 15:56:48

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор-Ойжуулалт хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн
Аймгийн ИТХ-ын захиалгаар хийсэн Баянхонгор-Ойжуулалт хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн албан шаардлага...

2017-06-28 15:42:40

Дэлгэрэнгүй ...
Засгийн газрын тусгай сангийн үйл ажиллагааны үр дүн
...

2016-11-28 16:59:47

Дэлгэрэнгүй ...
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт
...

2016-11-28 16:54:15

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймагт улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт - Акт, албан шаардлага
...

2016-05-25 09:19:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төсөвт байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит - Акт, албан шаардлага
...

2016-05-25 09:09:33

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт - Албан шаардлага
...

2016-05-25 09:01:36

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт - Албан шаардлага
...

2015-11-27 09:12:45

Дэлгэрэнгүй ...
Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, түүний үр дүн - Албан шаардлага
...

2015-10-01 10:09:21

Дэлгэрэнгүй ...