Акт, албан шаардлага
Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа зээл олголтын үр дүн, эргэн төлөлтийн байдалд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар тогтоосон акт
Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа зээл олголтын үр дүн, эргэн төлөлтийн байдалд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар тогтоосон акт...

2018-11-29 15:30:22

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн албан шаардлага
2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн албан шаардлага...

2018-11-20 12:44:00

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар өгсөн албан шаардлага
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт...

2018-11-20 12:31:00

Дэлгэрэнгүй ...
Замын сангийн хөрөнгийн 2016 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга, хэмжээний хуваарилалт, зарцуулалт, үр дүн
Аймгийн ИТХ-ын захиалгаар Замын сангийн хөрөнгийн 2016 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга, хэмжээний хуваарилалт, зарцуулалт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар тогтоосон төлбөрийн акт...

2017-06-28 16:05:56

Дэлгэрэнгүй ...
Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийн хуваарилалт, үр дүн
Аймгийн ИТХ-ын захиалгаар Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийн хуваарилалт, үр дүнд хийсэн аудитаар тогтоогдсон акт...

2017-06-28 15:56:48

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор-Ойжуулалт хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн
Аймгийн ИТХ-ын захиалгаар хийсэн Баянхонгор-Ойжуулалт хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитаар өгсөн албан шаардлага...

2017-06-28 15:42:40

Дэлгэрэнгүй ...
Засгийн газрын тусгай сангийн үйл ажиллагааны үр дүн
...

2016-11-28 16:59:47

Дэлгэрэнгүй ...
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт
...

2016-11-28 16:54:15

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймагт улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт - Акт, албан шаардлага
...

2016-05-25 09:19:03

Дэлгэрэнгүй ...
Төсөвт байгууллагын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит - Акт, албан шаардлага
...

2016-05-25 09:09:33

Дэлгэрэнгүй ...