Шийдвэрийн биелэлт
2018 он. ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс гарсан шийдвэр
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас хийсэн аудитын тайлантай холбогдуулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс гарсан шийдвэр...

2018-10-25 11:03:02

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүүгийн тайлангийн аудитын шийдвэрийн биелэлт
...

2016-06-02 13:30:55

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн аудитын газраас 2015 онд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитаар сахилгын шийтгэл ногдуулахаар хүргүүлсэн санал, түүний хэрэгжилтийн байдал
...

2015-09-30 11:56:10

Дэлгэрэнгүй ...