Тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж
2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц
2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц...

2018-11-20 12:39:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн
Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн...

2018-11-16 11:40:22

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт
Шилэн даснын тухай хуулийн хэрэгжилт...

2018-11-16 11:28:22

Дэлгэрэнгүй ...
2016, 2017 оны аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмийн зардлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, худалдан авалтын байдал
2016, 2017 оны аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмийн зардлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, худалдан авалтын байдал...

2018-09-17 15:24:36

Дэлгэрэнгүй ...
“Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн
Баянхонгор аймгийн төвийн сургуулиудын 2016, 2017 онд хэрэгжүүлсэн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн...

2018-07-04 10:03:46

Дэлгэрэнгүй ...
“2016, 2017 онуудад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа хууль, тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэх”
“2016, 2017 онуудад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа хууль, тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэх”...

2018-07-04 09:59:55

Дэлгэрэнгүй ...
“Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т гүйцэтгэлийн аудит хийв...

2018-05-31 17:46:05

Дэлгэрэнгүй ...
Авто Замын сангийн 2017 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашиг
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "Авто Замын сангийн 2017 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашиг"-т гүйцэтгэлийн аудит хийв....

2018-05-31 17:35:04

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ТЕЗ-ийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
Аймгийн ТЕЗ-ийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан...

2018-04-25 16:25:53

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ТЕЗ-ийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
Аймгийн ТЕЗ-ийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан...

2018-04-25 09:15:15

Дэлгэрэнгүй ...