Тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж
“Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн
Баянхонгор аймгийн төвийн сургуулиудын 2016, 2017 онд хэрэгжүүлсэн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн...

2018-07-04 10:03:46

Дэлгэрэнгүй ...
“2016, 2017 онуудад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа хууль, тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэх”
“2016, 2017 онуудад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа хууль, тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэх”...

2018-07-04 09:59:55

Дэлгэрэнгүй ...
“Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т гүйцэтгэлийн аудит хийв...

2018-05-31 17:46:05

Дэлгэрэнгүй ...
Авто Замын сангийн 2017 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашиг
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "Авто Замын сангийн 2017 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашиг"-т гүйцэтгэлийн аудит хийв....

2018-05-31 17:35:04

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хийж гүйцэтгэсэн Санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хийж гүйцэтгэсэн Санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн нэгтгэл...

2018-04-18 18:35:42

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хийж гүйцэтгэсэн Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хийж гүйцэтгэсэн Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт...

2018-04-18 18:05:34

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийв....

2017-12-21 18:24:11

Дэлгэрэнгүй ...
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийв....

2017-12-21 17:10:11

Дэлгэрэнгүй ...
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын гүйцэтгэл
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын гүйцэтгэлд нийцлийн аудит хийв....

2017-09-06 17:28:29

Дэлгэрэнгүй ...
Замын сангийн хөрөнгийн 2016 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга, хэмжээний хуваарилалт, зарцуулалт, үр дүн
Аймгийн ИТХ-ын захиалгаар Замын сангийн хөрөнгийн 2016 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга, хэмжээний хуваарилалт, зарцуулалт, үр дүн...

2017-06-28 15:25:45

Дэлгэрэнгүй ...