"Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв"

"ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ"

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 141 тоот тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2016 оны 339 тоот захирамжаар Баянхонгор аймгийн “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг 5 сарын 25-ны өдөр байгуулж, тус төвөөс иргэдэд анхан шатны үйлчилгээг хүргэдэг 6 төрийн байгууллагын /Улсын бүртгэл, статистикийн газар, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар/ 79 төрлийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэн ажиллаж байна.

 

 

Тус төв нь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний талаар иргэдэд лавлагаа, мэдээлэл өгөх, санал асуулга, судалгаа авах, иргэдийн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх, аймаг, орон нутгаа хөгжүүлэх чиглэлээр гарч байгаа шийдвэрт иргэдийнхээ санал бодлыг тусгах, иргэндээ шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

 1. Менежер, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Баянхонгор сумын газрын мэргэжилтэн
 3. Баянхонгор сумын газрын даамал
 4. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэргэжилтэн
 5. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 6. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
 7. Наториат
 8. Өмгөөлөгч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна

 

“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д иргэдээс гаргасан санал, өргөдөл, гомдлыг дараах байдлаар хүлээн авч, шийдвэрлэнэ.

 • Бичгээр,
 • 70440001 дугаарын шууд утсаар,
 • www.bayankhongor.gov.mn цахим шуудангийн хаягаар,
 • Аймгийн Засаг дарга 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт өөрийн биеэр.

“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”- нь иргэдэд дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-15 05:29:22