Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
2017 онд их засвар болон шинээр баригдаж байгаа барилгуудын ажлын явц
...

2017-10-25 10:12:54

Read more ...
их засварын төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах, эрх шилжүүлэх тухай
...

2017-05-20 10:15:00

Read more ...
ИХ ЗАСВАРЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ, ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
...

2017-03-20 15:30:14

Read more ...
Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр Баянхонгор аймагт 2016 онд санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт
...

2015-10-26 15:04:18

Read more ...