Эрх зүйн акт
АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2016.08.26 Дугаар А/65
Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай Архивын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалт, “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 141 дүгээр тогтоолын 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШ...

2016-10-07 09:26:45

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн салбарын баримт бичгийн нэр, төрөл, хадгалах хугацааны жагсаалт
...

2016-04-20 11:16:50

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн архивт хөмрөг үүсгэгч байгууллагын зэрэглэл тогтоох журам батлах тухай
...

2016-04-20 11:15:18

Дэлгэрэнгүй ...
Эрх зүйн актын жагсаалт
...

2016-04-20 11:14:11

Дэлгэрэнгүй ...
АРХИВЫН БАЙГУУЛЛАГАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ДҮРЭМ
...

2016-04-18 14:58:53

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын нэрэмжит архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэг явуулах журам
...

2016-02-15 03:20:51

Дэлгэрэнгүй ...
"Цахим архив-Баянхонгор" дэд хөтөлбөрийг батлах тухай
...

2016-02-15 03:20:14

Дэлгэрэнгүй ...
Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
...

2016-02-15 03:18:32

Дэлгэрэнгүй ...
Архивын шагналын журам батлах тухай
...

2016-02-15 02:07:54

Дэлгэрэнгүй ...
Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт
...

2016-02-15 02:07:46

Дэлгэрэнгүй ...