Эрх зүйн акт
АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2016.08.26 Дугаар А/65
...

2016-10-07 09:26:45

Read more ...
Эрүүл мэндийн салбарын баримт бичгийн нэр, төрөл, хадгалах хугацааны жагсаалт
...

2016-04-20 11:16:50

Read more ...
Төрийн архивт хөмрөг үүсгэгч байгууллагын зэрэглэл тогтоох журам батлах тухай
...

2016-04-20 11:15:18

Read more ...
Эрх зүйн актын жагсаалт
...

2016-04-20 11:14:11

Read more ...
АРХИВЫН БАЙГУУЛЛАГАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ДҮРЭМ
...

2016-04-18 14:58:53

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын нэрэмжит архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэг явуулах журам
...

2016-02-15 03:20:51

Read more ...
"Цахим архив-Баянхонгор" дэд хөтөлбөрийг батлах тухай
...

2016-02-15 03:20:14

Read more ...
Дүрэм шинэчлэн батлах тухай
...

2016-02-15 03:18:32

Read more ...
Архивын шагналын журам батлах тухай
...

2016-02-15 02:07:54

Read more ...
Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт
...

2016-02-15 02:07:46

Read more ...