Статистикийн мэдээ мэдээлэл
Хүн амын үндсэн үзүүлэлт 2016 он
Баянхонгор аймгийн 2016 оны байдлаарх хүн амын үндсэн үзүүлэлт...

2017-05-11 11:01:14

Дэлгэрэнгүй ...
Бянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс - 2017 оны 1-р улирлын стасистикийн тоон мэдээлэл
Бянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс - 2017 оны 1-р улирлын стасистикийн тоон мэдээлэл...

2017-04-17 11:49:37

Дэлгэрэнгүй ...
ХАА-н өнөөгийн байдал
Баянхонгор аймгийн Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга 2016 он....

2017-04-08 14:51:21

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны 01 дүгээр сарын Танилцуулга
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1 дүгээр сарын танилцуулга гарлаа. Танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал хийж мэдээллийн хэрэгсэлээр тархаав....

2017-02-16 10:48:10

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны 12 сарын танилцуулга
...

2017-02-14 15:32:30

Дэлгэрэнгүй ...
Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээ сумаар...

2017-02-13 11:58:59

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны 12 сарын танилцуулга
2016 оны 12 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа....

2017-01-16 17:49:27

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны мал төллөлт болон том малын зүй бус хорогдолын мэдээ
Мал төллөлтийн болон том малын зүй бус хорогдолын мэдээ сумаар төлөлсөн хээлтэгч, гарсан төл, хорогдсон төл, бойжсон төл,Том малын зүй бус хорогдол төрлөөр...

2017-01-16 11:11:50

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны малын тоо болон малтай, малчин өрх, малчдын тоо
2016 оны нийт тоологдсон малын тоо сумаар, Малтай болон малчин өрхийн тоо малчдын тоо сумаар насны бүлэгээр...

2017-01-16 11:08:50

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн амын тоо байршилаар 2016 он
2016 оны жилийн эцсийн хүн ам, өрхийн тоо гарлаа....

2017-01-16 10:54:33

Дэлгэрэнгүй ...