НЭМЭГДЭЛ ХООЛНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Наранмандал,Оточномгон, Энхбүрд өрхийн ЭМТ-үүдтэй хамртран нэмэгдэл хоолонд орох насны буюу 5,6 сартай хүүхэдтэй эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт 11 дүгээр сарын 15,17, 12 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд хүүхдийн нэмэгдэл хооллолтын зөвлөмж болгож буй дадлууд, ОНБТХ-ийн ач холбогдол, хэрэглэх заавар сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтын үеэр эцэг  эхчүүдэд 3 төрлийн анхын нэмэгдэл хоол бэлтгэх аргаас зааж өгсөн Сургалтанд нийт 21 эцэг эх, асран хамгаалагч хамрагдсан.

 

 Эрүүл мэндийн газар

НИЙТЭЛСЭН: 2017-12-05 03:01:39