Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан
...

2018-12-27 10:11:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн ОНӨГ-ын 2018 онд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан 3 дугаар улирлын тайлан
...

2018-10-03 12:46:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ОНӨГ-ын өмчийн харилцаанд нийцлийн аудит хийсэн тухай тайлан
...

2018-07-05 15:34:15

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ОНӨГ-ын худалдан авах ажиллагаанд нийцлийн аудит хийсэн тухай тайлан
...

2018-06-25 12:14:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн ОНӨГ-ын 2018 онд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан 2 дугаар улирлын тайлан /хүснэгтэн/
...

2018-06-13 17:21:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны 2 дугаар улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан /бичмэл/
...

2018-06-13 11:25:16

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны 1 дүгээр улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан /бичмэл/
...

2018-04-13 17:24:51

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны 1 дүгээр улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан /хүснэгтэн/
...

2018-04-13 17:01:14

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан /бичмэл/
...

2018-01-10 14:31:21

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан /хүснэгт/
...

2018-01-10 12:31:45

Дэлгэрэнгүй ...