Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 07 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-07-21 15:21:47

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн 2-р улирлын бичмэл болон хүснэгтэн тайлан
...

2017-06-30 12:14:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 06 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-06-23 14:21:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 05 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-05-24 10:24:51

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн албан шаардлага
...

2017-04-27 10:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 04 дүгээр сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-04-24 11:20:14

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймагт 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилд Үндэсний аудитын газраас хийсэн ажлын тайлан, өгсөн зөвлөмж
...

2017-04-20 14:25:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн 1-р улирлын бичмэл болон хүснэгтэн тайлан
...

2017-04-12 16:32:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 03 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-03-27 11:36:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 02 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-03-03 15:32:45

Дэлгэрэнгүй ...