Тайлан мэдээ
Аймгийн Аудитын газраас 2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгах хуудас
...

2017-10-27 10:21:32

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-10-24 11:10:21

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ОНӨГ-ын 2017 оны 03 дугаар улирлын байдлаар хийсэн онцлох ажлуудын тайлан
...

2017-09-29 16:21:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн 3-р улирлын бичмэл болон хүснэгтэн тайлан
...

2017-09-29 11:45:21

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-09-25 12:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 08 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-08-24 10:31:21

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 07 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-07-21 15:21:47

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн 2-р улирлын бичмэл болон хүснэгтэн тайлан
...

2017-06-30 12:14:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 06 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-06-23 14:21:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 05 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-05-24 10:24:51

Дэлгэрэнгүй ...