Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-01-31 10:21:45

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Сангийн сайдаас Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн тухай албан тоот.
...

2016-04-11 16:24:11

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Сангийн сайдаас Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн тухай албан тоот.
...

2015-04-09 14:35:21

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанд 2014 оны 09 дүгээр сард Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албанаас хийсэн аудитын зөвлөмж, тайлан.
...

2014-11-25 12:45:12

Дэлгэрэнгүй ...