Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймаг дахь Үндэсний аудитын газраас ирүүлсэн албан шаардлага
...

2017-04-27 10:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 04 дүгээр сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-04-24 11:20:14

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймагт 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилд Үндэсний аудитын газраас хийсэн ажлын тайлан, өгсөн зөвлөмж
...

2017-04-20 14:25:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн 1-р улирлын бичмэл болон хүснэгтэн тайлан
...

2017-04-12 16:32:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 03 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-03-27 11:36:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 02 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-03-03 15:32:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-01-31 10:21:45

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Сангийн сайдаас Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн тухай албан тоот.
...

2016-04-11 16:24:11

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын Сангийн сайдаас Баянхонгор аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2014 оны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн тухай албан тоот.
...

2015-04-09 14:35:21

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанд 2014 оны 09 дүгээр сард Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албанаас хийсэн аудитын зөвлөмж, тайлан.
...

2014-11-25 12:45:12

Дэлгэрэнгүй ...