Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны 1 дүгээр улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан /бичмэл/
...

2018-04-13 17:24:51

Read more ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны 1 дүгээр улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан /хүснэгтэн/
...

2018-04-13 17:01:14

Read more ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан /бичмэл/
...

2018-01-10 14:31:21

Read more ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан /хүснэгт/
...

2018-01-10 12:31:45

Read more ...
Аймгийн Аудитын газраас 2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгах хуудас
...

2017-10-27 10:21:32

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-10-24 11:10:21

Read more ...
Аймгийн ОНӨГ-ын 2017 оны 03 дугаар улирлын байдлаар хийсэн онцлох ажлуудын тайлан
...

2017-09-29 16:21:45

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалт болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн 3-р улирлын бичмэл болон хүснэгтэн тайлан
...

2017-09-29 11:45:21

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-09-25 12:45:12

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 08 дугаар сард хийсэн ажлын төлөвлгөөний биелэлт
...

2017-08-24 10:31:21

Read more ...