Мөрдөгдөж байгаа журмууд
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН "АЖЛЫН ЦАГ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ"
...

2017-07-06 15:41:52

Read more ...
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
...

2017-05-15 18:12:15

Read more ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
...

2016-05-25 18:42:51

Read more ...
ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, БИЕЛЭЛТИЙГ ТООЦОН АЖИЛЛАХАД МӨРДӨГДӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
...

2015-08-12 22:40:55

Read more ...
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТАЙЛАГНАЛТ, ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛЖ, УДИРДЛАГЫН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ
...

2015-06-15 15:46:54

Read more ...
АЙМГИЙН "ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА", "ОНЫ ШИЛДЭГ", "ШИНЭ ХОТ АЙЛ", "САЙН МАЛЧИН", "ТЭРГҮҮНИЙ ТАРИАЛАНЧ ХАМТ ОЛОН", ЗЭРЭГ ШАГНАЛУУДЫГ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
...

2013-01-15 12:45:21

Read more ...