Дүгнэлт, зөвлөмж
Зөвлөмж
...

2018-12-04 05:12:06

Дэлгэрэнгүй ...
Сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Санхүүгийн албаны дарга, Нягтлан бодогч нарт зөвлөмж хүргүүлэх тухай
...

2017-11-22 06:36:05

Дэлгэрэнгүй ...
Эрүүл мэндийн системийн байгууллагуудын дарга, албан хаагч нарт Зөвлөмж хүргүүлэх тухай
...

2017-11-22 04:42:31

Дэлгэрэнгүй ...
Боловсролын системийн байгууллагуудын Дарга, эрхлэгч нарт зөвлөмж хүргүүлэх тухай
...

2017-11-22 04:33:07

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Богд сумын Бүрэн дунд сургуулийн Захирал, Нягтлан бодогч нарт
Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас хийсэн аудитын үр дүнгээр дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байгааг хэрэгжүүлж ажиллана уу. Үүнд: 1. Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, ...

2016-06-20 10:50:16

Дэлгэрэнгүй ...
Боловсролын системийн байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт
...

2016-03-01 18:30:00

Дэлгэрэнгүй ...
Байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарт зөвлөмж хүргүүлэх тухай
...

2016-03-01 18:25:16

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын эрүүл мэндийн төвийн дарга, нягтлан бодогч нарт
...

2016-03-01 18:20:50

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга, Засаг дарга, Тамгын газрын дарга, нягтлан бодогч нарт
...

2016-03-01 18:15:12

Дэлгэрэнгүй ...
Боловсрол, соёлын байгууллагын дарга, албан хаагч нарт
...

2016-03-01 18:10:45

Дэлгэрэнгүй ...