Хууль, эрх зүй
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 106 дугаар тушаал /Стандарт батлах тухай/
...

2017-11-06 17:45:42

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 483 дугаар тогтоол /Дүрэм батлах тухай/
...

2017-11-06 17:32:33

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 402 дугаар захирамж /Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай/
...

2017-11-06 17:25:53

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 680 дугаар захирамж /Санхүүгийн хяналт, аудитын алба байгуулах тухай/
...

2017-11-06 17:20:12

Дэлгэрэнгүй ...