Аудитийн дүгнэлт, зөвлөмж
Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
Аудитын зөвлөмжийн биелэлт...

2017-06-23 11:47:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аудитын зөвлөмж
Аймгийн Засаг даргын 2016 оны Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн Аудитын зөвлөмж...

2017-04-21 15:16:44

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмжийн биелэлт хүргүүлэх тухай
...

2016-06-23 12:50:32

Дэлгэрэнгүй ...
АЗДТГ-ын аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
...

2016-06-21 20:42:58

Дэлгэрэнгүй ...
Нийцлийн аудитын тайлан, зөвлөмж
...

2016-06-07 10:51:34

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирачийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн дүгнэлт
...

2016-05-12 17:14:32

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмж
...

2016-05-12 17:00:59

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
/upload/files/Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан .pdf...

2016-04-21 17:45:10

Дэлгэрэнгүй ...
Жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийлээ
...

2016-02-15 05:45:55

Дэлгэрэнгүй ...
Аудитын зөвлөмж
...

2016-02-15 05:42:01

Дэлгэрэнгүй ...