Аудитийн дүгнэлт, зөвлөмж
Аудитын зөвлөмжийн биелэлт хүргүүлэх тухай
...

2016-02-15 05:41:12

Дэлгэрэнгүй ...
Сангийн яамны Төсвийн хяналт, эрдслийн газраас шалгалт хийлээ
...

2016-02-15 05:39:45

Дэлгэрэнгүй ...
Засгийн газрын тусгай сангийн үр дүн
...

2016-02-14 15:38:47

Дэлгэрэнгүй ...
Хүнсний талон олгох ажлын хэрэгжилт
...

2016-02-14 15:33:20

Дэлгэрэнгүй ...
Үнийн хөнгөлөлт олгох эмээр үйлчлэх журмын хэрэгжилт
...

2016-02-14 15:30:40

Дэлгэрэнгүй ...
Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн хөрөнгө төвлөрүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн
...

2016-02-14 15:17:34

Дэлгэрэнгүй ...
Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн хөрөнгө төвлөрүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн
...

2016-02-14 14:48:20

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт
...

2016-02-14 14:42:35

Дэлгэрэнгүй ...