CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS OF AUDIT
Зөвлөмжийн биелэлт хүргүүлэх тухай
...

2016-06-23 12:50:32

Read more ...
АЗДТГ-ын аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
...

2016-06-21 20:42:58

Read more ...
Нийцлийн аудитын тайлан, зөвлөмж
...

2016-06-07 10:51:34

Read more ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирачийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн дүгнэлт
...

2016-05-12 17:14:32

Read more ...
Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмж
...

2016-05-12 17:00:59

Read more ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
...

2016-04-21 17:45:10

Read more ...
...

2016-02-15 05:45:55

Read more ...
...

2016-02-15 05:42:01

Read more ...
...

2016-02-15 05:41:12

Read more ...
...

2016-02-15 05:39:45

Read more ...