Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирачийн 2015 оны төсвийн гүйцэтгэл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн дүгнэлт