SUPERVISION PLAN
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ 10 -12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-11-09 11:01:10

Read more ...
2016 онд сумдын төрийн санд хийх дотоод хяналтын төлөвлөгөө
...

2016-03-16 11:20:13

Read more ...
...

2016-02-15 05:56:03

Read more ...
...

2016-02-15 05:51:42

Read more ...
...

2016-02-15 05:48:51

Read more ...
...

2016-02-15 05:46:17

Read more ...
...

2016-02-15 01:27:37

Read more ...
...

2016-02-15 01:24:27

Read more ...