Нэг цэгийн үйлчилгээ
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын эхний хагас жилийн шийдвэрлэлтийн байдал
...

2016-02-14 12:31:01

Дэлгэрэнгүй ...