Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын эхний хагас жилийн шийдвэрлэлтийн байдал

Баянхонгор: 

Нийт 8753 өргөдлөөс   1. Хүсэлт – 7860 /89,9%/
                                       2. Гомдол -502 /5.7%/
                                       3. Санал - 391/4.4%/

 

1. Нийгмийн даатгал, иргэний бүртгэлтэй холбоотой 2809 /32%/

2.  Мөнгөн тусламж, тэтгэмж, гэр, ажил хүссэн хүсэлт          1384 /15.8%/

3.  Газар болон хүнсний дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой 311 /3.5%/

4. Зээл тусламж, ЖДҮ-ийн зээлд хамрагдах хүсэлт 118 /1/

5. Бусад: 4131  

  • Аймгийн төрийн захиргааны нийт байгууллагад цаасгүй технологийг нэвтрүүлж “Цахим” хэлбэрт шилжүүлэх ажлын хүрээнд “И-Оффис”  системд аймгийн төрийн захиргааны байгууллагууд нэвтэрч албан бичиг, өргөдөл гомдлыг шилжүүлэх, хариу авах,  өгөх асуудлыг  цаг хугацаанд нь шийдвэрлэн ажиллаж байна. 
  • Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх "Иргэд хүлээн авах төв"-д иргэдээс ажлын 5 хоногт өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч мөн 70440001 утсаар санал, хүсэлт, гомдлыг нээлттэй хүлээн авч иргэнд холбогдох хариуг цаг хугацаа алдалгүй түргэн шуурхай өгч ажиллаж байна.  

 

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга, хэлтсийн дарга нар хуваарийн дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх "Иргэд хүлээн авах төв"-д  иргэдтэй уулзаж санал, хүсэлтийг хүлээн авч байна. 2015 оны 1-р улирлын  байдлаар аймгийн Засаг дарга болон удирдлагатай уулзах хүсэлт гаргасан 68 иргэнтэй биечлэн уулзсан.

 

ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-14 12:31:01