Long-term planning of Province Governor
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2015 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2016-02-14 10:48:59

Read more ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2014 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2015-06-15 15:36:25

Read more ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012 -2016 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2013 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
...

2013-04-07 12:15:46

Read more ...
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
...

2013-02-12 00:41:46

Read more ...
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2
...

2013-02-12 00:40:43

Read more ...
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр- 1
...

2013-02-12 00:33:21

Read more ...