Захирамж, тушаал шийдвэр
Сумдын засаг даргын орлогч, багийн Засаг дарга нарын "Цэргийн бэлтгэл сургалт"
Сумдын засаг даргын орлогч, багийн Засаг дарга нарын "Цэргийн бэлтгэл сургалт"...

2017-11-07 10:53:17

Дэлгэрэнгүй ...
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 297
...

2016-02-16 12:38:12

Дэлгэрэнгүй ...
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 296
...

2016-02-16 12:37:27

Дэлгэрэнгүй ...
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 295
...

2016-02-16 12:36:43

Дэлгэрэнгүй ...
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 294
...

2016-02-16 12:35:42

Дэлгэрэнгүй ...
Дадлага, сургууль зохион байгуулж явуулах тухай
...

2016-02-16 12:35:27

Дэлгэрэнгүй ...
Тендерийн үнэлгээний хороо байгулах тухай
...

2016-02-16 12:33:34

Дэлгэрэнгүй ...
Комисс байгуулах тухай
...

2016-02-16 12:33:02

Дэлгэрэнгүй ...
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 293
...

2016-02-16 12:32:16

Дэлгэрэнгүй ...
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 292
...

2016-02-16 12:31:28

Дэлгэрэнгүй ...