Захирамж, тушаал шийдвэр
Төлөвлөгөө батлах тухай
...

2016-02-16 12:21:19

Дэлгэрэнгүй ...
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
...

2016-02-16 12:19:31

Дэлгэрэнгүй ...
Хөрөнгө зарцуулах тухай
...

2016-02-16 12:18:22

Дэлгэрэнгүй ...
Иргэний хаягийн давхардлыг арилгах тухай
...

2016-02-16 12:17:37

Дэлгэрэнгүй ...
Комисс томилох тухай
...

2016-02-16 12:16:51

Дэлгэрэнгүй ...
Ж.Дуламсүрэнг ажилд томилох тухай
...

2016-02-16 12:14:03

Дэлгэрэнгүй ...
Шагнах тухай
...

2016-02-16 12:12:26

Дэлгэрэнгүй ...
"Хонгор-1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай
...

2016-02-16 12:10:50

Дэлгэрэнгүй ...
Тендерийн үнэлгээний хороо байгулах тухай
...

2016-02-16 12:09:45

Дэлгэрэнгүй ...
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
...

2016-02-16 11:41:38

Дэлгэрэнгүй ...