Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 293
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Монгол ^лсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалт, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012оны 113 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-16 12:32:16