Мэдээ мэдээлэл
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ, НИЙТИЙН УДИРДЛАГА, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА
...

2016-09-29 09:44:52

Дэлгэрэнгүй ...
Засаг даргын захирамжийн биелэлт
...

2016-07-20 12:21:05

Дэлгэрэнгүй ...
Хяналтад авсан ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилт
...

2016-07-20 10:15:19

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Аймгийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт нийт 240 арга хэмжээ төлөвлөж, хэрэгжүүлэн ажилласан. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц 85 хувьтай байна. ...

2016-07-20 10:08:22

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
...

2016-07-20 09:34:53

Дэлгэрэнгүй ...
Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээлэл
1.Баянхонгор аймаг 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Монгол Улсын УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын 130 тогтоол, шийдвэрийн 173 заалтыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулан ажиллаж, энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар холбогдох эрх зүйн акт 79.9 хувьтай хэрэгжиж байна. Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгж...

2016-07-20 09:03:10

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
...

2016-07-19 18:26:15

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ИТХ, ТЭРГҮҮЛЭГЧДЭЭС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ДААЛГАСАН ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТ /2016 ОН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ
...

2016-07-19 18:23:20

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ХАМААРАЛТАЙ ЗААЛТЫН ХЭРГЭЖИЛТ /2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР/
...

2016-07-19 18:12:10

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
...

2016-07-19 18:11:20

Дэлгэрэнгүй ...