Мэдээ мэдээлэл
Говийн бүсийн санхүүгийн албадын бүсчилсэн сургалтыг Галуут суманд хийлээ
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл, Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар, Баянхонгор Санхүүгийн-хяналт-аудитын-алба, Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, Статистикийн Хэлтэс Баянхонгор, хамтран Санхүүгийн ажилтнуудын бүсчилсэн сургалтыг Галуут ...

2017-10-20 12:45:11

Дэлгэрэнгүй ...
"Авлигагүй нийгмийн төлөө" сургалтанд Шилэн дансны тухай хуулиар сургалт, мэдээлэл хийлээ
Баянхонгор аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтсээс санаачлан зохион явуулсан "Авлигагүй нийгмийн төлөө" сургалтанд Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс хамтран оролцож аймгийн төсөвт байгууллагын төсөв захирагч болон нягтлангуудад Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонир...

2017-10-05 15:16:46

Дэлгэрэнгүй ...
Зарим төсөв захирагч нарт сахилгын шийтгэл ногдууллаа
Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс Шилэн дансанд байрлуулсан мэдээлэлд хяналт шалгалт хийсний үр дүнд аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/695 тоот захирамжаар Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулах мэдээллийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв, иж бүрэн мэдээлэх үүргээ хангалтгүй биелүүлж...

2017-10-05 14:45:52

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ
Монгол Улсын Сангийн сайдын 2014 оны 65 тоот тушаалаар батлагдсан “ Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам” –ын дагуу Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн дотоод хяналтын мэргэжилтэн Б.Саруул төрийн сангийн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд зайны хяналтыг хийхэд дараах алдаа, дутагдлууд илрээд байна...

2017-10-05 12:54:16

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн дансны хуулийн сургалт зохион байгууллаа.
Баянхонгор аймгийн төвийн сургууль, цэцэрлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нийт 26 ажилтанд 2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр Санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Саруул "Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулахад анхаарах а...

2017-10-04 09:10:15

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 10 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 10 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө...

2017-10-02 17:45:19

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 9 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, түүний харъяа агентлагуудын 2017 оны 9 дугаар сарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан...

2017-10-02 16:15:32

Дэлгэрэнгүй ...
Төсөвт байгууллагуудад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийлээ
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Баянхонгор аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөвт байгууллагуудад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу гэнэтийн тооллого шалгалт хийж Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Ш...

2017-09-23 12:45:13

Дэлгэрэнгүй ...
“ Орлогын өсөлт-Хөгжлийн хурдасгуур ” БОЛЗОЛТ УРАЛДААН ЗАРЛАЛАА
Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс санаачилан Аймгийн засаг даргын 2017 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/672 тоот захирамжаар Төсвийн тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль болон холбогдох хуулийн тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, Улс, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг татварын нэр төрөл бүрээр...

2017-09-20 07:41:53

Дэлгэрэнгүй ...
ЭД ХАРИУЦАГЧ НЯРАВЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Баянхонгор аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс санаачлан Баянхонгор аймаг дахь Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт, "Хонгорын үр сад" аудиттай хамтран Сумдын төсөвт байгууллагуудын эд хариуцагч нарт 2017 оны 9 дүгээр сарын 14-15-ны өдрүүдэд “Эд хариуцагчийн эрх олгох” сургалтыг Бүртгэли...

2017-09-16 10:12:45

Дэлгэрэнгүй ...