Мэдээ мэдээлэл
Удирдамж
...

2016-02-15 04:31:38

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай
...

2016-02-15 04:30:49

Дэлгэрэнгүй ...
Эрх зүйн акт
...

2016-02-15 04:29:44

Дэлгэрэнгүй ...
Нэг цонхны үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай
...

2016-02-15 04:29:42

Дэлгэрэнгүй ...
Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилт 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар
...

2016-02-15 04:29:02

Дэлгэрэнгүй ...
2014 онд төрийн байгууллагуудад хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн тухай
...

2016-02-15 04:27:25

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт
...

2016-02-15 04:27:08

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн дүн
...

2016-02-15 04:26:34

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 04:26:24

Дэлгэрэнгүй ...
“Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийг хангаж ажилласан тухай тайлан дүн
...

2016-02-15 04:25:24

Дэлгэрэнгүй ...