Мэдээ мэдээлэл
ҮЙДВЭРЖИЛТИЙН СУДАЛГАА - ХЭРЭГЛЭГЧЭЭС
Судалгааны зорилго: Баянхонгор аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлд тулгамдаж буй асуудал, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, үнэлэмжид тулгуурлан дотоодын бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зах зээлийн орчны давуу болон сул талыг тодорхойлох, орон нутгийн төр захиргааны бодлогоор дотоодын зах зээлийг хамгаалах, хөгжүүл...

2017-01-30 17:27:31

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдамж
...

2016-02-15 04:31:38

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай
...

2016-02-15 04:30:49

Дэлгэрэнгүй ...
Эрх зүйн акт
...

2016-02-15 04:29:44

Дэлгэрэнгүй ...
Нэг цонхны үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай
...

2016-02-15 04:29:42

Дэлгэрэнгүй ...
Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилт 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар
...

2016-02-15 04:29:02

Дэлгэрэнгүй ...
2014 онд төрийн байгууллагуудад хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн тухай
...

2016-02-15 04:27:25

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт
...

2016-02-15 04:27:08

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн дүн
...

2016-02-15 04:26:34

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2016-02-15 04:26:24

Дэлгэрэнгүй ...