Төлөвлөгөө
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 08 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-07-24 14:32:15

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 07 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-06-23 11:21:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /тодотгосон/ төлөвлөгөө.
...

2017-06-22 15:11:48

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 06 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-05-25 10:45:12

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 05 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-04-24 12:45:11

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /тодотгосон/ төлөвлөгөө.
...

2017-04-13 10:45:23

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 04 дүгээр сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-03-24 10:25:48

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн өмчийн газраас 2017 онд Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө
...

2017-03-20 10:36:42

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 03 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-03-03 11:02:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 1-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /тодотгосон/ төлөвлөгөө.
...

2017-02-03 16:15:46

Дэлгэрэнгүй ...