Төлөвлөгөө
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 05 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-04-24 12:45:11

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /тодотгосон/ төлөвлөгөө.
...

2017-04-13 10:45:23

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 04 дүгээр сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-03-24 10:25:48

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн өмчийн газраас 2017 онд Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө
...

2017-03-20 10:36:42

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 03 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-03-03 11:02:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 1-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /тодотгосон/ төлөвлөгөө.
...

2017-02-03 16:15:46

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 02 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-02-01 12:32:15

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2017-01-03 15:24:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2016.12.14
...

2016-12-14 18:45:11

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө 2016.09.26
...

2016-09-26 17:25:11

Дэлгэрэнгүй ...