PROCUREMENT PLAN
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2018-01-10 12:31:51

Read more ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2018-01-09 17:21:54

Read more ...
Баянхонгор аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө
...

2017-12-24 16:32:41

Read more ...
Баянхонгор аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 4 дүгээр улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2017-12-22 10:15:12

Read more ...
Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2017-11-24 15:36:23

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 11 дүгээр сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-10-24 12:45:12

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 10 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-09-25 11:45:21

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сард хийх ажлын төлөвлөгөө
...

2017-08-24 10:25:41

Read more ...
Баянхонгор аймгийн 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний төсөл
...

2017-08-07 15:39:23

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах /тодотгосон/ төлөвлөгөө.
...

2017-07-24 15:21:41

Read more ...