PROCUREMENT PLAN
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах төлөвлөгөө
...

2018-12-21 10:25:14

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2018-10-11 11:26:44

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2018-06-06 15:56:21

Read more ...
Баянхонгор аймгийн ОНӨГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2018-02-20 10:21:45

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2018-01-10 12:31:51

Read more ...
Баянхонгор аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2018-01-09 17:21:54

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2018-01-09 10:24:15

Read more ...
Баянхонгор аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө
...

2017-12-24 16:32:41

Read more ...
Баянхонгор аймгийн орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны 4 дүгээр улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
...

2017-12-22 10:15:12

Read more ...
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө
...

2017-12-14 16:20:11

Read more ...