PLAN
2017 онд сумдын санхүүгийн албадад хийх төрийн сангийн дотоод хяналтын төлөвлөгөө
2017 онд сумдын санхүүгийн албадад хийх төрийн сангийн дотоод хяналтын төлөвлөгөө ...

2017-02-17 15:14:41

Read more ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ 10 -12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-11-09 11:01:10

Read more ...
2016 онд сумдын төрийн санд хийх дотоод хяналтын төлөвлөгөө
...

2016-03-16 11:20:13

Read more ...
Баянхонгор аймгийн сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх төлөвлөгөө
...

2016-02-15 05:56:03

Read more ...
Баянхонгор аймгийн санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас хийх баримтын шалгалт, аудит, зөвлөн туслах ажлын хуваарь
...

2016-02-15 05:51:42

Read more ...
Мэргэжлийн хяналтын газрын 2015 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээний хүрээнд авсан арга хэмжээ
...

2016-02-15 05:48:51

Read more ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2014 он, 2015 оны эхний хагас жилийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2016-02-15 05:46:17

Read more ...
МХГ-ын 2015 оны төлөвлөгөөт шалгалтын объектын жагсаалт
...

2016-02-15 01:27:37

Read more ...
Мэргэжлийн Хяналтын Газрын 2015 оны зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын жагсаалт
...

2016-02-15 01:24:27

Read more ...
“ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ” 100 ХОНОГИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-02-15 00:08:09

Read more ...