ЗД-ын Захирамж
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 182 2014-03-27
2014 оны ээлжит цэрэг халалт, татлагыг зохион байгуулах тухай 183 2014-03-28
Гамшгаас хамгаалах сургууль зохион байгуулах тухай 179 2014-03-27
Р.Гантулгыг ажлаас чөлөөлж, түр үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай 180 2014-03-27
Газар өмчлүүлэх тухай 181 2014-03-27
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 184 2014-03-28
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 289 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №476 476 2014-01-01
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 185 2014-03-31
Дэмжлэг үзүүлэх тухай 186 2014-03-31
Салбар хоорондын зөвлөл байгуулах тухай 187 2014-03-31
Аймгийн засаг даргын нэрэмжит үзлэг зохион байгуулах тухай 188 2014-03-31
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 189 2014-03-31
Газар өмчлүүлэх тухай 190 2014-03-31
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 191 2014-03-31
Хөрөнгө гаргах тухай 192 2014-03-31
Салбар комисс байгуулах тухай 193 2014-03-31
Тусламж олгох тухай 195 2014-04-01
Төсөл сонгон шалгаруулах тухай 196 2014-04-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 197 2014-04-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 198 2014-04-01
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 199 2014-04-01
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 200 2014-04-01
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 201 2014-04-01
Журам батлах тухай 202 2014-04-01
Журам батлах тухай 203 2014-04-01
Газар өмчлүүлэх тухай 204 2014-04-02
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 205 2014-04-02
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 206 2014-04-02
Газар эзэмшүүлэх тухай 207 2014-04-02
Хөрөнгө гаргах тухай 208 2014-04-02
Тушаалын хэрэгжилтийг хангах тухай 209 2014-04-03
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 210 2014-04-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 211 2014-04-03
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 212 2014-04-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 213 2014-04-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 214 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 214 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 215 2014-04-04
Тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 216 2014-04-04
Хөрөнгө гаргах тухай 217 2014-04-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 218 2014-04-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 219 2014-04-04
Журам батлах тухай 221 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 222 2014-04-04
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 223 2014-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 224 2014-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 225 2014-04-07
Хөрөнгө гаргах тухай 226 2014-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 227 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 228 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 229 2014-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 230 2014-04-08
Хөрөнгө гаргах тухай 231 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 232 2014-04-08
Салбар хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 233 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 234 2014-04-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 235 2014-04-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай 234 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 236 2014-04-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 237 2014-04-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 238 2014-04-09
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 239 2014-04-09
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 240 2014-04-09
Газар өмчлүүлэх тухай 241 2014-04-09
Газар эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай 242 2014-04-09
Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 243 2014-04-09
Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 244 2014-04-09
Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 245 2014-04-09
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 246 2014-04-10
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 247 2014-04-10
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 248 2014-04-10
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 249 2014-04-10
Ажлын хэсэг томилох тухай 250 2014-04-10
Д.Баярсанааг ажлаас чөлөөлж, Ж.Ганцэцэгийг томилох тухай 251 2014-04-11
Сургалт явуулах тухай 252 2014-04-11
Тусламж олгох тухай 253 2014-04-11
Тусламж олгох тухай 254 2014-04-11
Баяр наадам тэмдэглэх тухай 255 2014-04-14
Тусламж олгох тухай 256 2014-04-14
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 257 2014-04-15
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 258 2014-04-15
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 259 2014-04-15
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг дуусгавар болгох тухай 260 2014-04-15
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 261 2014-04-15
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 263 2014-04-15
Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай 264 2014-04-15
Д.Алтангэрэлийг ажилд эргүүлэн томилох тухай 265 2014-04-18
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 266 2014-04-21
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 267 2014-04-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 268 2014-04-21
Газар эзэмшүүлэх тухай 269 2014-04-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай 270 2014-04-21
Комисс томилох тухай 271 2014-04-21
Тусламж үзүүлэх тухай 272 2014-04-21
Албан тушаалаас халж, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай 273 2014-04-21
Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 274 2014-04-21
Зэрэг дэв олгох тухай 275 2014-04-21
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 276 2014-04-21
Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай 278 2014-04-23
Албан тушаалаас халж хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах тухай 279 2014-04-23
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 280 2014-04-28
Үл хөдлөх хөрөнгийн тооллого явуулах тухай 281 2014-04-28
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 383 2014-06-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай 283 2014-04-28
Газар өмчлүүлэх тухай 284 2014-04-28
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 285 2014-04-28
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 286 2014-04-28
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 287 2014-04-28
Газар эзэмшүүлэх тухай 342 2014-05-26
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 343 2014-05-26
Газар өмчлүүлэх тухай 344 2014-05-26
Гүйцэтгэгч томилох тухай 345 2014-05-27
Хөрөнгө зарцуулах тухай 347 2014-05-27
Газар нэмж шилжүүлэн эзэмшүүлэх тухай 348 2014-05-27
Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, халах тухай 349 2014-05-27
"Монгол цэрэг-дэлхийн цэрэг" сэдэвт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай 350 2014-05-27
Газар эзэмшүүлэх тухай 351 2014-05-28
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 353 2014-05-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 355 2014-05-28
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын захиалагчийн гарын үсэг зурах албан тушаалтныг томилох тухай 356 2014-05-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 357 2014-05-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 358 2014-05-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 358 2014-05-29
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 359 2014-05-29
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 360 2014-05-29
Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай 361 2014-05-29
Мал тооллогод түүвэр судалгаа явуулах тухай 360 2014-06-02
Аймгийн үндэсний спорт-ардын урлагийн их наадам зохион байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тухай 364 2014-06-02
Үзлэг зохион байгуулах, хөрнгө зарцуулах тухай 365 2014-06-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 366 2014-06-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 366 2014-06-03
Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 367 2014-06-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 368 2014-06-03
Шинэ цэргийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаанд оролцуулах тухай 370 2014-06-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 371 2014-06-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 372 2014-06-04
Дотоод аудитын албаны дүрэм батлах тухай 373 2014-06-04
Чанарын удирдлагын хороо байгуулах тухай 374 2014-06-05
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 375 2014-06-05
С.Мэндхүүг ажлаас халж, Д.Ганбатыг ажилд түр томилох тухай 376 2014-06-05
Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 377 2014-06-05
Газар эзэмших эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 378 2014-06-05
Хөрөнгө гаргах тухай 379 2014-06-05
Газар эзэмшүүлэх тухай 380 2014-06-05
Д.Баярсанааг ажлаас чөлөөлж, Ж.Ганцэцэгийг томилох тухай 381 2014-06-06
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 382 2014-06-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 369 2014-06-09
Комисс томилох тухай 385 2014-06-09
Тусламж олгох тухай 386 2014-06-09
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 387 2014-06-09
Хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 388 2014-06-10
Комисс томилох тухай 389 2014-06-11
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 293 2014-04-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 294 2014-05-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 295 2014-05-01
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 296 2014-05-01
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 297 2014-05-07
Захирамжид нэмэлт оруулах тухай 298 2014-05-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 299 2014-05-08
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 300 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 301 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 302 2014-05-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 303 2014-05-08
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 304 2014-05-08
Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлах тухай 305 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 306 2014-05-09
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 307 2014-05-09
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 308 2014-05-09
Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 309 2014-05-09
Комисс томилох тухай 310 2014-05-09
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 311 2014-05-09
Газар эзэмшүүлэх тухай 312 2014-05-09
Залуу гэр бүлийг чадваржуулах тухай 313 2014-05-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай 314 2014-05-14
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 315 2014-05-14
Төлөвлөгөө батлах тухай 316 2014-05-14
Эрдмийн баяр тэмдэглэх тухай 317 2014-05-14
Н.Эрдэнэчимэгийг ажилд томилох тухай 318 2014-05-14
О.Дашдавааг ажилд томилох тухай 319 2014-05-14
Эрх шилжүүлэх тухай 320 2014-05-15
Урамшуулал олгох тухай 321 2014-05-15
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 323 2014-05-15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 324 2014-05-15
Л.Насантогтохыг ажилд томилох тухай 325 2014-05-15
2014 оны 251 дүгээр захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 326 2014-05-15
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 327 2014-05-16
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 328 2014-05-19
Газар өмчлүүлэх тухай 329 2014-05-19
Хууль хэрэгжүүлж ажиллах тухай 331 2014-05-20
Хөрөнгө гаргах тухай 332 2014-05-20
Хөрөнгө гаргах тухай 334 2014-05-20
Бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх тухай 335 2014-05-21
Ажлын хэсэг томилох тухай 336 2014-05-21
Алба байгуулж, ажилд томилох тухай 337 2014-05-21
Тусламж олгох тухай 338 2014-05-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай 339 2014-05-26
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 341 2014-05-26
Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 340 2014-05-26
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 292 2014-04-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 0 2015-04-26
Ажлын хэсэг томилох тухай 430 2015-04-20
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №431 431 2015-05-12
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №431 431 0000-00-00
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 0 0000-00-00
Газар эзэмшүүлэх тухай 0 0000-00-00
Ажлын хэсэг томилох тухай 0 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №476 476 2014-11-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай №477 477 2014-11-01
Тусламж олгох тухай №478 478 2014-10-21
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 0 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Захиалагчийн хяналт хийх тухай 0 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай №448 448 2014-04-04
Газар эзэмшүүлэх тухай №449 449 2014-05-05
Хөрөнгө гаргах тухай №450 450 2014-12-10
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 0 0000-00-00
Эрх шилжүүлэх тухай №451 451 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №453 453 2014-11-15
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №454 454 2014-01-02
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 0 0000-00-00
Хамтран эзэмшүүлэгч нэмэх тухай №429 429 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 990 0000-00-00
"Хонгор-1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай №459 459 2014-01-14
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 989 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №428 428 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай 988 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №465 465 2014-10-14
Газар эзэмшүүлэх тухай 987 0000-00-00
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №461 461 2014-10-12
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 0 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 0 2015-09-20
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай 983 2015-05-14
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай №432 432 2015-04-04
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай №434 434 2014-04-15
Тусламж олгох тухай 982 0000-00-00
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №441 441 2014-01-01
Барилга худалдаж авах тухай №442 442 2014-10-14
Газар олгох тухай №443 443 2014-11-11
Тусламж олгох тухай 981 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Газар эзэмшүүлэх тухай 980 0000-00-00
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №462 462 2014-01-07
Уран бүтээлчид дэмжлэг үзүүлэх тухай 979 2015-06-04
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг зарцуулах тухай №433 433 2014-10-10
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №439 439 2014-10-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай 978 0000-00-00
Наадмын хурдан морины салбар комисс байгуулах тухай №435Наадмын хурдан морины салбар комисс байгуулах тухай №435 435 2014-04-16
Ажлын хэсэг томилох тухай 977 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №471 471 2014-11-14
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай №472 472 2014-10-10
Газар эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай 976 0000-00-00
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №458 458 2011-12-01
Буцах Ажлын хэсэг байгуулах тухай 975 0000-00-00
"Аймгийн начин" цол олгох тухай №468 468 2014-11-14
"Аймгийн арслан" цол олгох тухай №469 469 2014-11-01
Хурдан морины унаач хүүхдийн амь нас, аюулгүй байдлыг хангах тухай №470 470 2014-02-02
Буцах Газар эзэмших эрх олгох тухай 974 2014-04-15
Газар эзэмшүүлэх тухай №464 464 2014-10-12
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 973 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай №460 460 2014-11-21
Халхын голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 972 0000-00-00
Аймгийн баяр наадам тэмдэглэх тухай №436 436 2014-04-16
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №437 437 2014-01-01
Ойд оролцуулах тухай 971 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай №446 446 2014-12-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №447 447 2014-11-11
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 418 2015-05-05
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай №473 473 2014-11-14
Нийтийн эргүүл хийх хуваарь батлах тухай №474 474 2015-01-01
Нийтийн эргүүл хийх хуваарь батлах тухай №474 474 2014-11-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 969 0000-00-00
Барилгын зураг төсөв хийлгэх тухай №444 444 2014-10-14
Түйн голын ай савыг хамгаалах тухай №445 445 2014-12-14
Ажлын гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллах тухай 420 2015-02-07
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №476 476 2014-11-14
Хөрөнгө зарцуулах тухай №476 476 2014-11-12
Замын сангийн хөрөнгийг зарцуулах тухай 424 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №455 455 2015-01-01
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай№457 457 2014-11-10
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 426 0000-00-00
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №466 466 2014-10-11
Аймгийн харцага" цол олгох тухай №468 468 2014-10-12
Комисс томилох тухай №463 463 2014-01-05
Тусламж олгох тухай №479 479 2014-11-10
Газар өмчлүүлэх тухай №480 480 2015-10-10
Газар өмчлүүлэх тухай №481 481 2014-11-21
Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай №484 484 2014-11-10
Хөрөнгө гаргах тухай №485 485 2014-11-21
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №486 486 2014-11-01
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №487 487 2014-10-10
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №487 487 2014-10-10
Мотоциклийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахыг түр хориглох тухай №488 488 2014-12-12
Хөрөнгө зарцуулах тухай №489 489 2014-12-14
Газар олгох тухай №501 501 2014-10-10
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №502 502 2014-11-11
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №493 493 2014-12-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай №494 494 2014-01-01
Хөрөнгө гаргах тухай №485 485 2014-12-12
Үр дүнгийн урамшил олгох тухай №495 495 2015-11-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №496 496 2014-12-14
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай №497 497 2014-12-14
Тусламж үзүүлэх тухай №499 499 2014-10-10
Газар олгох тухай №500 500 2014-11-12
Газар олгох тухай №501 501 2014-11-01
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №502 502 2014-12-10
Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай № 503 503 2014-10-10
Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай № 503 503 2014-11-14
Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол хангасан иргэдийн төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай № 505 505 2014-11-11
Сургалтад оролцуулах тухай № 506 506 2014-12-10
Хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай № 507 507 0000-00-00
Хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай № 507 507 2014-11-11
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 508 508 2014-11-11
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 509 509 2014-11-11
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 509 509 2014-10-10
Ө.Мартыг ажилд нь эгүүлэн томилж, О.Дашдавааг ажлаас чөлөөлөх тухай № 511 Татах 511 2014-11-11
Э.Тулгааг ажилд нь эгүүлэн томилж, Н.Эрдэнэчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай № 512 512 2014-12-12
Газар өмчлүүлэх тухай № 513 513 2014-11-11
Журам батлах тухай № 514 514 2014-12-10
Ө.Мартыг ажлаас халж, О.Дашдавааг ажилд томилох тухай № 515 515 2014-12-11
Ө.Мартыг ажлаас халж, О.Дашдавааг ажилд томилох тухай № 515 515 2014-12-11
Э.Тулгааг ажлаас халж, Н.Эрдэнэчимэгийг ажилд томилох тухай № 516 516 2014-10-10
Суралцагчдын гэрээ сунгах тухай № 518 518 2014-12-15
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 520 520 2014-12-13
Буцалтгүй тусламж олгох тухай № 521 521 2014-10-12
Хөрөнгө зарцуулах тухай 522 522 2014-05-21
Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай №523 523 2014-10-10
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №524 524 2014-04-04
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №525 525 2014-11-21
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох болон сунгах тухай №526 526 2014-10-10
Хонгор -1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай №527 527 2014-05-15
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №528 528 2014-12-15
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №529 529 2014-12-14
Газар эзэмшүүлэх тухай №530 530 2014-12-14
Захирамжид нэмэлт оруулах тухай №532 532 2014-12-14
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №533 533 2014-04-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай №534 534 2014-01-01
Залуусын хөгжил-2014" чуулга уулзалт зохион байгуулах тухай №535 535 2014-12-10
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №536 536 2014-11-21
Захирамжийн хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай №537 537 2014-12-14
Газар эзэмших эрхийг сэргээх тухай №538 538 2014-12-14
Газар эзэмшүүлэх тухай №539 539 2014-12-14
Газар эзэмшүүлэх тухай №539 539 2014-10-10
Газар эзэмших эрх олгох тухай №540 540 2014-10-10
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №541 541 2014-12-12
Буцалтгүй тусламж олгох тухай №542 542 2014-01-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай №543 543 2014-01-02
Газар өмчлүүлэх тухай №544 544 2014-10-10
Газар өмчлүүлэх тухай №544 544 2014-10-10
Ажил эрчимжүүлэх тухай №545 545 2014-10-21
Ажил эрчимжүүлэх тухай №545 545 2014-11-01
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай №547 547 2014-10-10
Төсвийн хуваарь батлах тухай №548 548 2014-10-12
Хөрөнгө зарцуулах тухай №549 549 2014-10-12
Комисс томилох тухай №550 550 2014-10-10
Д.Цэцэгээг ажлаас чөлөөлөх тухай №551 551 2014-10-12
Д.Цэцэгээг ажлаас чөлөөлөх тухай №551 551 2014-10-12
Аян зохион байгуулах тухай №552 552 2014-11-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №553 553 2014-12-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай №560 560 2014-10-14
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №556 556 2014-10-14
Хөрөнгө зарцуулах тухай №557 557 2014-12-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №559 559 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №560 560 2014-02-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №561 561 2014-10-12
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай №562 562 2014-01-02
Комисс томилох тухай №565 565 2015-01-01
Комисс томилох тухай №566 566 2015-01-04
Тусламж олгох тухай №567 567 2014-02-05
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №568 568 2015-01-04
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №568 568 2015-04-05
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №568 568 2015-04-05
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №570 570 2014-05-04
Газар өмчлүүлэх тухай №571 571 2014-02-08
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай №572 572 2014-04-04
Захирамж хүчингүй болгох тухай №574 574 2015-10-01
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №575 575 2014-05-04
Насан туршийн боловсролын төв байгуулах тухай №576 576 2015-01-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №577 577 2014-01-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №577 577 2014-05-05
"Дэмжих бүлэг" байгуулах тухай №578 578 2014-05-06
Тусламж олгох тухай №579 579 2015-01-01
Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай №580 580 2015-04-04
Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай №580 580 2015-04-04
Захирамж хүчингүй болгох тухай №581 581 2014-05-05
Тусламж олгох тухай №582 582 2014-08-05
Э.Түмэнбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай №583 583 2014-05-06
Комисс томилох тухай №584 584 2014-05-04
Зэрэг дэв олгох тухай №585 585 2014-05-06
Зэрэг дэв олгох тухай №585 585 2014-05-02
Э.Цэрэнхандыг ажилд томилох тухай №587 587 0000-00-00
Д.Цэцэгээг ажилд томилох тухай №588 588 2014-05-04
Л.Ононхүүг ажилд томилох тухай №589 589 2014-05-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай №590 590 2014-02-02
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн цахимжуулалтын ажлыг явуулах тухай №591 591 2014-05-05
Салбар комисс байгуулах тухай №594 594 2014-05-05
Ойн бүс /зурвас/ байгуулах тухай №593 593 2015-11-01
Салбар комисс байгуулах тухай №594 594 2014-11-14
Д.Маахүүд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай №595 595 2015-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №596 596 2014-08-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай №596 596 2014-08-05
Хөрөнгө гаргах тухай №702 702 2014-05-02
Ч.Бямбасүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухай №599 599 2014-05-05
Ажлаас чөлөөлөх тухай №600 600 2014-07-07
Б.Санжсүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухай №601 601 2014-05-04
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлын тухай №602 602 2014-05-04
Ажлын хэсэг томилох тухай №603 603 2014-11-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №604 604 2015-11-11
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №605 605 2014-10-10
Ажлаас түр чөлөөлөх тухай №606 606 2014-05-05
Ажлаас түр чөлөөлөх тухай №607 607 2014-05-05
Ажлаас түр чөлөөлөх тухай №608 608 2014-12-10
Ажлаас түр чөлөөлөх тухай №609 609 2014-05-04
Ө.Мартыг ажлаас халж, О.Дашдавааг ажилд томилох тухай захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №610 610 2015-11-02
Э.Тулгааг ажлаас халж, Н.Эрдэнэчимэгийг ажилд томилох тухай захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №611 611 2014-02-01
Газар өмчлүүлэх тухай №612 612 2014-02-01
Барилгын гадна өнгө үзэмжийг жигдрүүлэх тухай №613 613 2014-08-05
Ажлын хэсэг томилох тухай №614 614 2014-05-04
Тусламж үзүүлэх тухай №615 615 2014-04-02
Үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай №616 616 2014-05-01
Ажилд эгүүлэн томилох тухай №617 617 2014-04-04
Ажил эгүүлэн томилох тухай №618 618 2014-02-01
Ажилд эгүүлэн томилох тухай №619 619 2014-05-04
Ажилд эгүүлэн томилох тухай №620 620 2014-01-01
Аян зохион байгуулах тухай №621 621 2014-02-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №622 622 2014-04-01
"Хонгор -1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай №623 623 2014-11-11
Цалин хөлсний үзлэг зохион байгуулах тухай №624 624 2014-04-07
Төрийн далбааны суурь хийх тухай №625 625 2014-07-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай №626 626 2015-01-01
Тодотгол явуулах тухай №627 627 2014-12-12
Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай №628 628 2014-02-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №630 630 2014-05-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №630 630 2014-05-02
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 62 62 2015-04-23
"Зэвсэг-2014" нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай №632 633 2014-04-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №634 634 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай №635 635 2014-10-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай №637 637 2014-01-01
Комисс томилох тухай №638 638 2014-01-01
Комисс томилох тухай №638 638 2014-01-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №639 639 2014-05-04
Хөрөнгө гаргах тухай №640 640 2014-02-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №641 641 2014-01-01
Зэрэг дэв олгох тухай №642 642 2014-11-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай №643 643 2015-01-01
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай №645 645 2014-01-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №647 647 2014-01-01
Ц.Тунгалагийг ажилд томилох тухай №652 652 2014-01-01
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №655 655 2014-01-01
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №655 655 2014-01-01
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №656 656 2015-01-01
Эзэмшил газрын байршил солих тухай №657 657 2015-01-04
Эзэмшил газрын байршил солих тухай №657 657 2015-01-01
Ажилд томилох тухай №659 659 2015-01-01
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №660 660 2015-01-01
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №661 661 2014-05-05
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №661 661 2014-05-05
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухаи №662 662 2014-11-11
Шинээр гаргах уст цэгийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай №664 664 2014-05-04
Жилийн эцсийн мал тооллого явуулах тухай №665 665 2015-01-01
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №666 666 2014-11-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай №667 667 2014-01-01
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №668 668 2014-11-01
Б.Сэлмааг чөлөөлж Б.Ишмааг ажилд томилох тухай №649 669 2014-02-01
Б.Сэлмааг чөлөөлж Б.Ишмааг ажилд томилох тухай №649 669 2014-02-01
Б.Сэлмааг чөлөөлж Б.Ишмааг ажилд томилох тухай №649 649 2014-02-02
Б.Сэлмааг чөлөөлж Б.Ишмааг ажилд томилох тухай №649 649 2014-02-02
С.Энхтуяаг чөлөөлж Б.Цэцэгээг ажилд томилох тухай №650 650 2014-01-01
С.Энхтуяаг чөлөөлж Б.Цэцэгээг ажилд томилох тухай №650 650 2014-01-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №669 669 2014-02-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №670 670 2015-01-01
Авто зам ашигласны төлбөрийн тухай №671 671 2014-05-05
Нөхөн олговор олгох тухай №672 672 2015-01-21
Мэдээлэл холбооны кабель шугам, Барилга байгууламжийг хамгаалах тухай №673 673 2014-11-01
Э.Тулгааг ажлаас халж, Н.Эрдэнэчимэгийг ажилд томилох тухай захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №675 675 2014-05-01
Захирамж хүчингүй болгох тухай №678 678 2014-02-01
Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай №679 679 2014-02-01
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба байгуулах тухай №680 680 2014-02-04
Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын түр орлон гүйцэтгэгчийг томилох тухай №681 681 2015-01-05
Зардал гаргах тухай №682 682 2014-01-05
Захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай №683 683 2015-01-04
Хөрөнгө гаргах тухай №686 686 2015-01-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №687 687 2015-01-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай №688 688 2015-02-04
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №689 689 2014-05-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №690 690 2014-05-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №690 690 2014-05-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №691 691 2015-04-05
Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай №692 692 2015-01-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай №693 693 2014-05-04
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар авах арга хэмжээний тухай №694 694 2014-05-07
Хөрөнгө гаргах тухай №695 695 2014-02-04
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №696 696 2015-01-01
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №697 697 2014-01-01
Газар эзэмшүүлэх тухай №698 698 2015-01-04
Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №699 699 2014-10-10
Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №700 700 2014-02-01
Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай №701 701 2014-12-14
Хөрөнгө гаргах тухай №702 702 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №703 703 2014-11-11
Газар өмчлүүлэх тухай №704 704 2014-05-07
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №705 705 2014-11-11
Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай №676 676 2014-02-04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №708 708 2014-03-03
Төлөвлөгөө батлах тухай №709 709 2014-04-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №710 710 2014-01-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №712 712 2014-01-01
Зэрэг дэв олгох тухай №713 713 2014-02-08
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай №714 714 2014-05-07
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №715 715 2015-04-01
Төсвийн зохицуулалт хийх тухай №716 716 2015-04-02
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №717 717 2015-01-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №718 718 2014-02-05
Урамшуулал олгох тухай №719 719 2015-04-07
Урамшуулал олгох тухай №719 719 2014-01-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №720 720 2014-07-05
Тээвэрлэлтийг зохицуулж, тавих хяналтыг эрчимжүүлэх тухай №722 722 2015-01-04
Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №723 723 2014-05-04
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох болон сунгах тухай №724 724 2014-01-01
Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №725 725 2014-05-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №727 727 2014-05-04
Ажлаас чөлөөлөх тухай №728 728 2014-05-04
Урамшуулал олгох тухай №729 729 2014-01-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №730 730 2014-02-05
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №731 731 2014-04-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №731 731 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №706 706 2014-02-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №732 732 2014-05-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай №733 733 2014-05-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай №734 734 0000-00-00
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №735 735 2015-01-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №736 736 2014-10-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай №737 737 2014-01-01
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай №739 739 2014-01-01
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №740 740 2014-02-05
Газар худалдан өмчлүүлэх тухай №741 741 2014-07-11
Газар өмчлүүлэх тухай №742 742 2014-05-01
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №743 743 2014-05-05
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №743 743 2014-05-05
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №744 744 2015-04-14
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №745 745 2015-04-04
Газар эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай №746 746 2015-05-22
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай №747 747 2015-11-11
Хөл хорио тогтоох тухай № 01 1 2015-04-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 02 2 2014-02-02
Комисс томилох тухай № 03 3 2014-10-10
Зэрэг дэв олгох тухай № 04 4 2015-01-02
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 05 5 2014-05-04
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 066 0 2014-04-05
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 066 0 2014-04-05
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 066 0 2014-04-05
Нийтийн эргүүл хийх хуваарь батлах тухай № 07 7 2014-04-05
Ажлын хэсэг томилох тухай № 08 8 2014-04-05
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай № 09 9 2014-04-05
Салбар комисс байгуулах тухай № 10 10 2014-04-05
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжүүлэх тухай № 11 11 2014-04-05
Комисс байгуулах тухай № 12 12 2014-04-05
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох болон сунгах тухай № 13 13 2014-04-05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 14 14 2014-04-05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 16 16 2014-04-05
Нийтийн орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай № 17 17 2014-04-11
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 18 18 2014-11-14
Шагнах тухай № 19 19 2014-11-14
Б.Мөнхнасанг ажлаас чөлөөлөх тухай № 20 20 2014-11-14
Ч.Баярсайханыг ажилд эгүүлэн томилох тухай № 21 21 2014-11-14
Хөтөлбөрийн санхүүжилт олгох тухай № 22 22 2014-11-14
Газар эзэмшүүлэх эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай № 23 23 2014-11-14
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 24 24 2014-11-14
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 25 25 2014-11-14
Зэрэг дэв олгох тухай № 26 26 2014-11-14
Хамтран эзэмшүүлэгч нэмэх тухай № 28 28 2014-11-14
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 29 29 2014-11-14
Газар эзэмшүүлэх тухай № 30 30 2014-11-14
Хууль бус ажиллагааг таслан зогсоох тухай № 31 31 2014-11-15
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 32 32 2014-11-15
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 34 34 2014-11-15
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 35 385 2014-11-15
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай № 36 36 2014-11-15
0200641 дугаарын Тазар эзэмших эрхийн гэрчилгээ"-г хүчингүй болгох тухай № 37 37 2014-11-15
Газар эзэмшүүлэх тухай № 38 38 2014-11-15
Орон нутгийн чанартай гүүрний өмчлөлийг тогтоох, чанар байдалд шалгалт хийх тухай № 39 39 2014-11-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 40 40 2014-11-15
2015 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай № 41 41 2014-11-15
Зөвлөл байгуулах тухай № 42 42 2014-11-15
Үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай № 43 43 2014-11-15
Агентлагуудын бүтцийг шинэчлэх тухай № 44 44 2014-11-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 45 45 2014-11-15
Газар өмчлүүлэх тухай № 46 46 2014-10-17
Газар эзэмшүүлэх тухай № 47 47 2014-10-17
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 48 48 2015-01-15
Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухаи № 50 50 2015-01-15
Тусламж үзүүлэх тухай № 51 51 2015-01-15
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай № 52 52 2015-01-15
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай № 52 52 2015-01-15
Газар өмчлүүлэх тухай № 53 53 2015-01-15
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай № 54 54 2015-01-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 55 55 2015-01-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 56 56 2015-01-16
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 57 57 2015-01-16
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 59 59 2015-01-16
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 60 60 2015-01-16
Мэдээллийн аюулгүй байдлын цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 1 2016-01-05
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 63 63 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай № 54 54 2014-12-25
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 65 65 2015-11-25
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 66 66 2014-07-18
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 67 67 2015-03-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 68 68 2014-02-06
Хөрөнгө гаргах, захирамж хүчингүй болгох тухай № 69 69 2015-02-03
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 70 70 2015-02-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 71 71 2015-02-05
Ц.Хишигхүүг шагнах тухай № 72 72 2015-02-06
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 73 73 2015-02-07
Тусламж олгох тухай № 74 74 2015-02-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 75 75 2015-02-09
Шагнах тухай № 76 76 2015-02-10
"Алдарт уяач" цол олгох тухай № 77 77 2015-02-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 78 78 2015-02-12
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 79 79 2015-02-13
Улсын сайн малчдад хүндэтгэл үзүүлэх тухай № 80 80 2015-02-14
Үндэсний бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухай № 81 81 2015-02-14
Батлан хамгаалах үйл ажиллагааг сурталчлах тухай № 82 82 2015-02-16
Сургалт явуулах тухай № 83 83 2015-02-17
Ажлын хэсэг томилох тухай № 84 84 2015-02-18
Ажлын хэсэг томилох тухай № 85 85 2015-02-19
Ажлын хэрэгцээний автомашины шатахууны хэмжээг тогтоох тухай № 86 86 2015-02-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 87 87 2015-02-21
Байгууллагын Архив, албан хэрэг хөтлөлт, удирдлагын болон ажиллагсдын сахилга хариуцлага, хяналтыг сайжруулах тухай № 88 88 2015-02-21
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 89 89 2015-02-22
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 90 90 2015-02-23
Төлөвлөгөө батлах тухай № 91 91 2015-02-24
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 92 92 2015-02-25
Шагнах тухай № 93 93 2015-02-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 94 94 2015-02-27
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 96 96 2015-02-28
Захирамжийн хавсралтын зарим заалтыг хүчингүй болгох тухай № 97 97 0000-00-00
Комисс томилох тухай № 98 98 2015-03-01
Хөрөнгө гаргах тухай № 99 99 2015-03-02
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 100 100 2015-03-03
Захирамж хүчингүй болгох тухай № 101 101 2015-03-04
Захирамж хүчингүй болгох тухай № 102 102 2015-03-05
С.Мэндхүүг ажилд томилох тухай № 103 103 2015-03-06
Хурдан морины хаврын уралдаан зохион явуулах тухай № 95 95 2015-03-07
Д.Ганбатыг ажлаас чөлөөлөх тухай № 104 104 2015-03-08
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 106 106 2015-03-09
Зэрэг дэв олгох тухай № 107 107 2015-03-10
Эрх олгох тухай № 108 108 2015-03-11
Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй холбоотой зарим арга хэмжээний тухай № 109 109 2015-03-11
Салбар зөвлөл байгуулж, үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай № 110 110 2015-03-13
Ажлын хэсэг томилох тухай № 111 111 2015-11-11
Нийтийн орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай № 112 112 2015-03-12
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох буюу сунгах тухай № 113 113 2015-03-14
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 114 114 2015-11-14
Захирамжийн заалтад нэмэлт оруулах тухай № 115 115 2015-03-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 116 116 2015-03-16
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 117 117 2015-03-17
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 118 118 2015-03-18
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 119 119 2015-03-19
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 120 120 2015-03-20
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 121 121 2015-03-21
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 122 122 2015-03-22
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 123 123 2015-03-23
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 124 124 2015-03-24
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 126 126 2015-03-26
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 128 128 2015-03-28
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 129 129 2015-03-29
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 131 131 2015-03-31
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 132 132 2015-04-01
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 133 133 2015-04-02
Зэвсэгт хүчний 94 жилийн ойг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 134 134 2015-04-03
3эвсэгт хүчний 94 жилийн ойг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 135 135 0000-00-00
Газар өмчлүүлэх тухай № 136 136 2015-04-03
Газар өмчлүүлэх тухай № 137 137 0000-00-00
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай № 138 138 2015-04-04
Газар өмчлүүлэх тухай № 139 139 2015-04-05
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 140 140 0000-00-00
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 141 141 2015-04-06
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 142 142 2015-04-07
Газар эзэмшүүлэх тухай № 143 143 2015-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 144 144 2015-04-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 145 145 2015-04-10
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 146 146 2015-04-10
Э.Тулгааг ажилд эгүүлэн томилж, Н.Эрдэнэчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай № 147 147 2015-04-12
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай № 148 148 2015-04-13
Газар эзэмшүүлэх тухай № 149 149 2015-04-14
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 150 150 2015-04-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 151 151 2015-04-16
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 153 153 2015-04-17
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 154 154 2015-04-18
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай № 155 155 2015-04-19
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай № 156 156 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай № 157 157 2015-04-20
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай № 159 159 2015-04-21
Ажилд томилох тухай № 160 160 2015-04-21
Залуучуудын санаачлагыг дэмжих тухай № 161 161 2015-04-22
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай № 162 162 2015-04-22
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай № 163 163 2015-04-23
Өвөл, хаврын хурдан морины уралдааныг хориглох тухай № 164 164 2015-04-23
Тусламж олгох тухай № 165 165 2015-04-24
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 166 166 2015-04-25
Хөтөлбөрийн санхүүжилт олгох тухай № 167 167 2015-04-26
Хөтөлбөрийн санхүүжилт олгох тухай № 167 167 2015-04-26
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай № 168 168 2015-04-27
Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай № 169 169 2015-04-28
2015 оны ээлжит цэрэг халалт, татлагыг зохион байгуулах тухай № 170 170 2015-04-29
Ц.Идэрмөнхийг шагнах тухай № 171 171 2015-04-30
Эрх шилжүүлэх тухай № 172 172 0000-00-00
Үйл ажиллагаа шилжүүлэх тухай № 173 173 2015-05-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 175 175 2015-05-02
Аян зохион байгуулах тухай № 176 176 2015-05-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 177 177 2015-05-04
Аймгийн нөөц бүрдүүлэх тухай № 178 178 2015-05-06
Маягтын загвар батлах тухай № 179 179 2015-05-07
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 180 180 0000-00-00
Тусламж олгох тухай № 181 181 2015-05-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 182 182 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 183 183 2015-05-08
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай № 184 184 2015-05-09
Хөрөнгө гаргах тухай № 185 185 0000-00-00
Хууль хэрэгжүүлж ажиллах тухай № 187 187 2015-05-10
Терийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх тухай № 188 188 0000-00-00
Ажлын хэсэг томилох тухай № 186 186 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай №190 190 0000-00-00
Хууль хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай № 191 191 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 192 192 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 193 193 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай № 196 196 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 197 197 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 197 197 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 199 199 2015-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 200 0 0000-00-00
С.Мэндхүүг ажлаас чөлөөлж, шилжүүлэх тухай № 201 201 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 203 203 0000-00-00
Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай № 204 204 2015-04-05
Тусламж олгох тухай № 205 205 2015-05-09
Газар өмчлүүлэх тухай № 206 206 2015-05-04
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 207 207 2015-01-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 208 208 2015-05-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 209 209 2015-05-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 210 210 2015-05-01
Өлзийт сумын Засаг даргыг томилох тухай № 300 300 2015-05-22
Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай № 211 211 2015-05-11
Хамтран эзэмшүүлэгч нэмэх тухай № 212 212 2015-05-12
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 301 301 2015-05-22
Газар өмчлүүлэх тухай № 302 302 2015-05-22
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай № 303 303 2014-12-11
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 304 304 2015-05-22
Н.Ичинноровыг ажлаас чөлөөлөх тухай № 306 306 2014-12-11
Н.Ичинноровыг ажлаас чөлөөлөх тухай № 306 306 2014-12-11
Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай № 307 307 2014-12-11
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 213 213 2015-05-12
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 214 214 2015-05-13
Ч.Баярсайханд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай № 308 308 2014-12-11
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 215 215 2015-05-14
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 216 216 2015-05-15
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 309 309 2014-12-11
Газар олгох тухай № 217 217 0000-00-00
Хүүхдийн урлагийн их наадам зохион байгуулах тухай № 218 218 2015-05-16
Зэрэг дэв олгох тухай № 219 219 2015-05-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 220 220 2015-05-18
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 221 221 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 222 222 2015-05-19
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 233 233 2015-05-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 224 224 2015-05-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 225 225 2015-09-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 226 226 2015-05-22
Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах халах тухай № 228 228 2015-05-23
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай № 229 229 2015-05-24
Ш.Даваацэрэнг ажилд томилох тухай № 230 230 2015-05-25
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай № 231 231 2015-05-27
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 232 232 2015-05-27
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 233 233 0000-00-00
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 234 234 2015-05-28
Газар өмчлүулэх тухай № 235 235 2015-05-29
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 236 236 2015-05-30
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай № 237 237 2015-06-01
Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай № 238 238 2015-06-02
Нийтийн орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай № 239 239 2015-06-03
Тусламж олгох тухай № 240 240 2015-06-04
Зарим хүмүусийг шагнах тухай № 241 241 2015-06-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 242 242 2015-06-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 243 243 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 244 244 2015-06-05
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын ажилтны өдрийг угтан зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 245 245 2015-06-06
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 246 246 2015-06-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 247 247 2015-02-18
Иргэдийн эрүүл, ая тухтай орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх тухай № 248 248 2015-06-09
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 249 249 2015-06-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 250 250 2015-06-18
Судалгааны ажлын хэсэг байгуулах тухай № 251 251 2015-06-18
Хонгор -1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай № 252 252 2015-06-20
Газар өмчлүүлэх тухай № 253 253 2015-06-19
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 254 254 2015-06-20
Салбар хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай № 255 255 2015-06-21
Тусламж олгох тухай № 256 256 2015-06-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 257 257 2015-05-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай № 259 259 2015-05-04
Хонгор -1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай № 260 260 2015-04-07
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай № 262 262 2015-04-07
С.Батбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай № 263 263 2015-04-07
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 265 265 2015-05-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 267 267 2015-05-05
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 268 268 2015-05-05
Захирамжийн талбайн хэмжээг залруулах тухай № 269 269 2015-05-01
Захирамжийн талбайн хэмжээг залруулах тухай № 270 270 2015-05-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 271 271 2015-05-05
"Эрдмийн баяр" тэмдэглэх тухай № 273 273 2015-05-01
Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажил зохион байгуулах тухай № 274 274 2015-05-11
Өсвөр үе-Залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих жил"-ийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай № 275 275 2015-05-11
М.Баасанхүүг ажилд томилох тухай № 276 276 2015-05-13
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай № 277 277 2015-05-13
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай № 278 278 2015-05-11
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 279 279 2015-05-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 280 280 2015-05-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 281 281 2015-05-12
Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлгүүдийн санхүүжилтийн тухай № 282 282 2015-05-12
Ажлын хэсэг томилох тухай № 283 283 2015-05-12
Хөрсний бохирдлыг бууруулах тухай № 284 284 2015-05-12
Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлж олгох тухай № 285 285 2015-05-13
Хөрөнгө гаргах тухай № 286 286 2015-05-13
Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай № 287 287 2015-05-13
Захирамж хүчингүй болгох тухай № 288 288 2015-05-14
Үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай № 289 289 2015-05-14
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 290 290 2015-05-14
Тооллогын комисс байгуулах тухай № 291 291 2015-05-14
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай № 293 293 2015-05-29
Зэрэг дэв олгох тухай № 294 294 2015-05-19
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай № 295 295 2015-05-20
Газар өмчлүүлэх тухай № 296 296 2014-08-12
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зарлах тухай № 297 297 2014-08-12
Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлж олгох тухай № 298 298 2015-05-21
Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай № 299 299 2015-05-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай № 311 311 2014-08-12
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 312 312 2014-08-12
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай № 313 313 2014-08-12
Салбар зөвлөл байгуулах тухай № 316 316 2014-08-12
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай № 317 317 2014-03-12
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай № 318 318 2015-06-06
Газар өмчлүүлэх тухай № 319 319 2015-06-06
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай № 320 320 2015-06-20
Комисс томилох тухай № 321 321 2015-06-21
Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай № 322 322 2015-06-22
Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол хангасан иргэдийн төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай № 323 323 2015-06-23
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 325 325 2015-06-24
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 326 326 2015-06-25
Хөрөнгө зарцуулах тухай 327 327 2015-06-24
Асран хамгаалах эрх, үүргийг дуусгавар болгох тухай № 32 32 2015-06-26
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай № 333 333 2015-03-03
Эзэмшил газрын байршил солих тухай № 334 334 2015-06-27
Халдварын сэргийлэлт, хяналтын салбар зөвлөл байгуулах тухай № 335 335 2015-06-28
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай №400 400 2015-06-29
Хорооны нарийн бичгийн даргыг чөлөөлж томилох тухай №401 401 2015-07-01
Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай №402 402 2015-07-01
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №403 403 2015-07-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №404 404 2015-07-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай №405 405 2015-07-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №407 407 2015-07-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай №408 408 2015-07-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №409 409 2015-07-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай №410 410 2015-07-10
Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай №411 411 2015-07-11
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №412 412 2015-07-13
Хөрөнгө зарцуулах тухай №413 413 2015-07-13
Хөрөнгө зарцуулах тухай №414 414 2015-07-14
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №415 415 2015-07-15
'Аймгийн начин" цол олгох тухай №416 416 2015-07-18
"Аймгийн заан" цол олгох тухай №418 418 2015-07-18
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №419 419 2015-07-19
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №420 420 2015-07-20
Сүрьеэгийн тархалтын судалгаа зохион байгуулах тухай №421 421 2015-07-21
Газар эзэмшүүлэх тухай №422 422 2015-07-22
Газар өмчлүүлэх тухай №423 423 2015-07-23
Ч.Бямбасүрэнг түр томилох тухай №426 426 2015-07-24
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох буюу сунгах тухай №428 428 2015-07-25
Газар өмчлүүлэх тухай №429 429 2015-07-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай № 430 430 2015-07-28
Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай № 431 431 2015-07-29
Захирамжаар өмчлүулсэн газрын хэмжээг залруулах тухай №432 432 2015-07-30
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай № 433 433 2015-07-30
Тусламж олгох тухай №434 434 2015-08-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай №435 435 2015-08-02
Усны тоо бүртгэл явуулах тухай № 336 336 2015-08-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай № 337 337 2015-08-03
Зарим сум, байгууллагын дарга нарыг урамшуулах тухай №438 438 2015-08-04
Зарим сум, байгууллагын дарга нарыг урамшуулах тухай №438 438 2015-08-06
Дэмжлэг үзүүлэх тухай №439 439 2015-08-09
Ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлэх тухай №440 440 2015-08-09
Ажлын хэсэг томилох тухай №411 411 2015-08-10
Ажлын хэсэг томилох тухай №411 411 0000-00-00
Ажлын хэсэг томилох тухай №411 411 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг солих тухай №457 457 2015-08-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай №458 458 2015-08-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай №459 459 2015-08-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай №460 460 2015-08-12
Улсын комисс томилох тухай №461 461 2015-08-13
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №462 462 2015-08-14
Мандлын цэцэг хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай №463 463 2015-08-15
Хадлан тэжээл бэлтгэх тухай №464 464 2015-08-16
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №465 465 2015-08-17
Газар өмчлүүлэх тухай №467 467 0000-00-00
Төрийн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай №468 468 2015-08-27
Хөрөнгө зарцуулах тухай №469 469 2015-08-28
Ажлын хэсэг томилох тухай №470 470 2015-08-28
Журам шинэчлэн батлах тухай №471 471 2015-08-29
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм батлах тухай №472 472 2015-08-30
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №473 473 2015-09-01
Зохицуулах баг байгуулах тухай №474 474 2015-09-02
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 1 дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай №475 475 2015-09-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай №476 476 2015-09-04
Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлж олгох тухай №477 477 2015-09-05
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №478 478 2015-09-05
Журам батлах тухай №479 479 2015-09-06
"Тусгай зөвшөөрөл" шинээр олгох буюу сунгах тухай №480 480 2015-09-07
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №481 481 2015-09-08
Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай №482 482 2015-09-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай №483 483 2015-09-09
Япон улсын Ойта мужийн зочдын айлчлалд хөрөнгө зарцуулах тухай №484 484 2015-09-10
2015 оны ээлжит цэрэг халалт, татлагыг зохион байгуулах тухай №485 485 2015-09-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай №486 486 2015-09-11
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №487 487 2015-09-13
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №488 488 2015-09-15
С.Зориг, Б.Зангад, С.Гончигсумлаагийн 1 нэрэмжит нийтийн дууны уралдааны шагналын зардал гаргах тухай №489 489 2015-09-16
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №490 490 0000-00-00
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай №491 491 2015-09-17
Д.Батсүхийг ажлаас чөлөөлөх тухай №493 493 2015-09-18
Т.Пүрэвцагааныг түр үүрэг гүйцэтгэгчээр томилох тухай №494 494 2015-09-19
Б.Нармандах, Д.Дорж нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай №496 496 2015-09-20
Хөрөнгө зарцуулах тухай №497 497 2015-09-21
Зөвшөөрөл олгох тухай №498 498 2015-09-22
Ш.Даваа, Ч.Гантуяа нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай №499 499 0000-00-00
Удирдлагын академийн элсэлтийн салбар комисс томилох тухай №500 500 2015-09-23
Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай №501 501 2015-09-23
Ж.Эрдэнбилэг, И.Сангимаа, Ч.Ариунаа, Д.Уранцэцэг нарыг шагнах тухай №503 503 2015-09-25
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №504 504 2015-09-27
Санхүүгийн хяналт аудитын албанд үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох, зардал гаргах журам батлах тухай №505 505 2015-09-28
Бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай №506 506 2015-09-29
Иргэн Д.Баасанбатын газар эзэмших эрхийг сэргээх тухай №507 507 2015-09-30
Хөрөнгө зарцуулах тухай №509 509 0000-00-00
Япон улсад туршлага судлах албан айлчлалд хөрөнгө зарцуулах тухай №510 510 0000-00-00
Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн албаны нөөц бүрдүүлэх тухай №511 511 0000-00-00
"Тусгай зөвшөөрөл" сунгах тухай №512 512 2015-10-01
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №513 513 2015-10-02
Зөвлөгөөнд хөрөнгө зарцуулах тухай №514 514 0000-00-00
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын төрөлжсөн мэргэжлийн эмч сонгон шалгаруулах тухай №515 515 2015-10-04
Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулах тухай №516 516 2015-10-05
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №517 517 2015-10-06
"Баянхонгор бага олимп-2015" наадмыг зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай №518 518 2015-10-07
Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийн дүнгийн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай №519 519 2015-10-08
Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт амжилттай бэлтгэж оролцсон байгууллагын дарга, ажилтнуудыг шагнах тухай №520 520 2015-10-10
Хүндэт аав"," Хүндэт ээж"-ийг шагнах тухай №521 0 2015-10-11
Газар өмчлүүлэх тухай №522 522 2015-10-12
Д.Өлзийг шагнах тухай №524 524 2015-10-14
Номун далай цогцолбор сургуулийн халаалтыг зохицуулах тухай №525 525 2015-10-15
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №526 526 2015-10-16
Х.Сайнбилэг, Ч.Баярмаа, С.Оюунтөгс, Б.Оюунчимэг, Н.Алимаа нарыг шагнах тухай №528 528 2015-10-17
Ж.Сүнжидмаа, Т.Дэмбэрэл, Ё.Оюунжаргал, С.Наранчимэг нарыг шагнах тухай №529 529 2015-10-18
Н.Жанчив, Д.Батсайхан, Б.Нямсүрэн нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай №530 530 2015-10-16
Хөрөнгө зарцуулах тухай №531 531 2015-10-17
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №532 532 2015-10-18
Ажлын хэсэг томилох тухай №533 533 2015-10-19
Ц.Мөнхтуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай №534 534 2015-10-20
Ч.Бямбасүрэнг чөлөөлөх тухай №535 535 2015-10-20
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №536 536 2015-10-21
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай №537 537 2015-10-22
"Тусгай зөвшөөрөл" шинээр олгох буюу сунгах тухай №538 538 2015-10-24
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай №539 539 2015-10-25
"Говийн бүсийн" бүсчилсэн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахад зориулан хөрөнгө зарцуулах тухай №540 540 2015-10-27
Аймгийн гамшгаас хамгаалах албад байгуулах тухай №541 541 2015-10-27
Газар өмчлүүлэх тухай №542 542 2015-10-28
Газар өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай №543 543 2015-10-29
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах шуурхай ажлын хэсэг байгуулах тухай №544 544 2015-10-30
Онцгой комисс байгуулж, журам батлах тухай №546 546 2015-11-01
Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб байгуулах тухай №547 547 2015-11-02
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай №548 548 2015-11-03
Н.Пагамын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нөхөн олгох тухай №550 550 2015-11-05
С.Оюун-Эрдэнэд тусламж олгох тухай №451 451 2015-11-04
Сургалтанд хөрөнгө зарцуулах тухай №555 555 2015-11-07
Гамшгаас хамгаалах "Өндөржүүлсэн бэлэн байдал"-ын зэрэгт шилжүүлэх тухай №561 561 2015-11-05
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай №575 575 2015-11-15
"Бид хамтдаа чадна" хүмүүнлэгийн аян зохион байгуулах тухай №580 580 0000-00-00
"Бид хамтдаа чадна" хүмүүнлэгийн аян зохион байгуулах тухай №580 580 2015-11-19
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй тодотгол явуулах тухай №587 587 2014-03-12
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай №588 588 2014-03-12
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №589 589 2014-03-12
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №590 590 2014-03-12
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №590 590 2014-03-12
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай №591 591 2014-03-12
Т.Пүрэвцагааныг захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн ажлаас чөлөөлөх тухай №592 592 2014-03-21
С.Дагвадоржийг захирлын ажилд томилох тухай №593 593 2014-03-21
Д.Болормааг захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр түр томилох тухай №594 594 2014-03-21
Я.Төмөрсүх, С.Пагмадулам нарыг шагнах тухай №596 596 2014-03-21
Ж.Батзоригт буцалтгүй тусламж олгох тухай №597 597 2014-03-21
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №481 481 2015-11-28
Комисс томилох тухай №598 598 2014-03-21
Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай №582 582 2015-11-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай №583 583 2015-11-29
Бямбажавын Ганцэцэгт цэцэрлэгийн п эрхлэгчийн албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлэх тухай №589 589 2014-03-21
"Чандмань-Баянхонгор" ХК-ны Төв уурын зуухыг барилгын хамт хувьчлах уралдаант сонгон шалгаруулалтын тендерийн саналд үнэлгээ хийх комисс томилох тухай №584 584 2015-11-29
Газар өмчлүүлэх тухай №600 600 2014-03-21
"Чандмань-Баянхонгор" ХК-ны Төв уурын зуухыг барилгын хамт хувьчлах уралдаант сонгон шалгаруулалтын тендерийн саналд үнэлгээ хийх комисс томилох тухай №584 584 2015-11-30
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №601 601 2014-03-21
Д.Батсайхан, Ч.Эрдэнэбат, С.Цэрэнпил, Б.Энхсаран нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай №585 585 2015-12-01
С.Цэцэгмааг захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай №602 602 2014-03-21
С.Цэцэгмааг захирлын албан тушаалаас чөлөөлөх тухай №603 603 2014-03-21
Тендер шалгаруулах тухай №604 604 2014-03-21
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №586 586 2015-12-02
Төсвийн байгууллагуудад засвар үйлчилгээний баг байгуулах тухай №605 605 2014-03-21
Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэл тооллого явуулах тухай №606 606 2015-12-03
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын мэргэжлийн түвшин тогтоох тухай №607 607 2015-12-04
Залуучуудын хөгжлийн Үндэсний хорооны салбар зөвлөл байгуулах тухай №611 611 2014-05-07
Ажил эрчимжүүлэх тухай №608 608 2015-12-04
А.Батболдыг ажлаас түр чөлөөлөх тухай №613 613 2015-04-05
"Баянговь өртөө"-нд хөрөнгө зарцуулах тухай №609 609 2015-12-05
А.Рэгзэнг ажлаас түр чөлөөлөх тухай №614 614 2015-04-05
Залуучуудын хөгжлийн Үндэсний хорооны салбар зөвлөл байгуулах тухай №611 611 2015-12-05
Захирамжийн хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай №615 615 2015-04-05
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №616 616 2015-04-05
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай №618 618 2015-04-05
Мөнгөн урамшуулал олгох тухай №619 619 2015-04-05
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №622 622 2015-04-05
Р.Төгсгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай №624 624 2015-04-05
Худалдаа, үйлчилгээний газруудын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахтухай №625 625 2015-04-05
2015 оны сүлд модны наадам тэмдэглэх тухай №626 626 2014-05-04
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай №627 627 2014-05-04
Захирамж хүчингүй болгох тухай №628 628 2014-05-04
Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн , боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай №633 633 2014-05-04
Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын аймгийн орон тооны бус Улсын байцаагчийг барилга хүлээж авах ажлын хэсэгт оролцуулж байх тухай №634 634 2014-05-04
Иргэдийн эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай №635 635 2014-05-04
Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын тухай журмыг шинэчлэн батлах тухай №636 636 2014-05-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай №637 637 2014-05-04
А.Батболдыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр эгүүлэн томилох тухай №638 638 2014-05-04
А.Рэгзэнг Стандарчлал хэмжил зүйн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр эгүүлэн томилох тухай №639 639 2014-05-04
А.Рэгзэнг ажлаас чөлөөлж, тусламж олгох тухай №640 640 2014-05-04
Худалдаа, үйлчилгээний газруудын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай №641 641 2014-05-04
С.Энэбишт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай №462 642 2014-05-04
Л.Насантогтохт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай №463 663 2014-05-04
Иргэн Д.Батбаатарын захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай №644 644 2014-05-04
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №646 646 2014-05-04
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай №647 647 2014-05-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №643 643 2014-05-04
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай №649 649 2014-05-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №650 650 2014-05-04
Хамтран эзэмшигч нэмж, үргэлжлүүлэн эзэмшүүлэх тухай №651 651 2014-05-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай №652 652 2014-05-04
Эзэмшил газрын байршлыг солих тухай №653 653 2014-05-04
Эзэмшил газрын байршлыг солих тухай №653 653 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №654 654 2014-05-04
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зохицуулах тухай №655 655 2014-05-04
Тоо бүртгэл явуулахад шаардагдах хөрөнгө зарцуулах тухай №656 656 2014-05-04
Очирбатын Цэцэгмаад цэцэрлэгийн эрхлэгийн албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлэх тухай №659 659 2014-05-04
Төлөвлөгөө батлах тухай №660 660 2014-05-04
Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай №661 661 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №662 662 2014-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай №663 663 2014-05-04
Б.Ганболд, С.Батжаргал нарын эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай №664 664 2014-05-04
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 1 2016-01-04
Баянхонгор сумын VII цэцэрлэгт хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2 2016-01-04
Шаргалжуут тосгоны цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 3 2016-01-04
Шаргалжуут тосгоны дотуур байр, үдийн цайны материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 4 2016-01-04
Баянхонгор аймгийн 12 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулан тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 5 2016-01-04
Баянхонгор сумын 12 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулан тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 5 2016-01-04
Б.Амарсанааг ажлаас чөлөөлөх тухай 6 2016-01-05
Э.Нандинбилэгийг захиралын албан тушаалд томилох тухай 7 2016-01-05
Ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухаай 8 2016-01-05
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралтыг зохицуулах тухай 9 2016-01-06
Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 10 2016-01-11
Нийтийн эргүүлийн хуваарийг батлах тухай 11 2016-01-15
Баянхонгор сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 12 2016-01-14
Баянхонгор сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 13 2016-01-14
Баянхонгор сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 14 2016-01-14
Баянхонгор сумын 11 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 15 2016-01-14
Номундалай ахлах сургуулийн үдийн цай бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 16 2016-01-14
Соого сейкео сургуулийн үдшийн цай бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 0 0000-00-00
Соого сейкео сургуулийн үдшийн цай бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 17 2016-01-14
Баян-Ойт цогцолбор сургуулийн үдийн цай бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах 18 2016-01-14
Баян-Ойт цогцолбор сургуулийн үдийн цай бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах 18 2016-01-14
Аймгийн засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээнд шатахуун, дикель, тос лох материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 19 2014-01-14
Эрүүл мэндийн газарт 2016 оны бензин шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 20 2016-01-14
IX цэцэрлэгийн 2016 оны хүүхдийн хоол, хүнсний бараа нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 21 2016-01-14
3 дугаар цэцэрлэгийн 2016 оны хүүхдийн хоол, хүнсний бараа нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 22 2014-01-14
Эрдэнэмандал ахлах сургуулийн Үдийн цай нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 23 2014-01-14
Баянхонгор сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 24 2014-01-14
Баянхонгор сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 25 2014-01-14
“Эрдэм” ахлах сургуулийн Үдийн цай нийлүүлэгчийг үүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 26 2014-01-14
“Номгон” ахлах сургуулийн Үдийн цай нийлүүлэгчийг үүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 27 2016-01-27
Аймгийн ИТХ-д шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 28 2016-01-14
Баянхонгор сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 29 2014-01-14
Хөрөнгө зарцуулах тухай 30 2014-01-18
Хөрөнгө зарцуулах тухай 30 2014-01-18
Хөрөнгө зарцуулах тухай 31 2016-01-18
Ц.Нацагдорж, П.Ганхуяг, Б.Лувсанцэрэн нарт буцалтгүй тусламж олгох, хөрөнгө зарцуулах тухай 32 2016-01-19
В.Батзориг, Д.Бадарч, С.Баттогтох нарын эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай 33 2016-01-19
Түйн голын сав газарт мод тархи гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 34 2016-01-19
Төслийн хаалтыг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 35 2016-01-19
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 36 2016-01-20
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 37 2016-01-22
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 38 2016-01-22
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 39 2016-01-22
Э.Энхтөрийн ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг томилох тухай 40 2016-01-22
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 41 2016-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 42 2016-01-25
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 43 2016-01-25
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 44 2016-01-25
Хөрөнгө зарцуулах тухай 45 2016-01-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай 46 2016-01-26
Хөршийн холбоо байгуулан ажиллуулах журмыг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 47 2016-01-26
Хөрөнгө зарцуулж, хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 48 2016-01-23
Хууль, эрх зүйн туслалцааны хөлс олгох тухай 49 2016-01-26
Малчдын гар дээрх махыг газар дээр нь өндөр үнээр худалдан авах ажлыг зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 50 2016-01-27
Захирамж хүчингүй болгох тухай 51 2016-01-27
Газар өмчлөх эрийг шилжүүлэх тухай 52 2016-01-27
Газар өмчлүүлэх тухай 53 2016-01-27
Газар өмчлүүлэх эрхийг хүчингүй болгох тухай 54 2016-01-27
Захирамжаар өмчлүүлсэн газрын хэмжээ залруулах тухай 55 2016-01-27
Өмчлөх эрх шилжүүлэх захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 56 2016-01-27
Захирамжаар өмчлүүлсэн газрын хэмжээ залруулах тухай 57 2016-01-27
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 58 2016-01-27
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 59 2016-01-27
Төрийн архивын тасгийн сан хөмрөгийн баримтыг иж бүрэн нягтлан шалгах дэд хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх хугацааг сунгах тухай 60 2016-01-28
Алдарт уяач цол олгох тухай 61 2016-01-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 62 2016-01-28
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 63 2016-01-28
Аймгийн "Хөдөлмөрийн аварга"-уудыг шагнах тухай 64 2016-01-28
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 65 2016-01-28
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 66 2016-01-28
Шагнах тухай 67 2016-01-28
Шагнах тухай 68 2016-01-29
Д.Маахүүд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 69 2016-01-29
П.Баярмагнайд буцалтгүй тэтгэмж олгох тухай 70 2016-01-29
Д.Батсайхан, Ч.Чулуунцэцэг, П.Эрдэнэбилэг нарын эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай 71 2016-01-29
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 72 2016-01-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 73 2016-02-01
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 74 2016-02-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 75 2016-02-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 76 2016-02-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 77 2016-02-03
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 78 2016-02-03
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 79 2016-02-03
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 80 2016-02-03
Б.Цэдэвт газар өмчлүүлэх тухай 81 2016-02-04
Хөрөнгө зу 0 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай 84 2016-02-05
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 85 2016-02-05
Газар эзэмшүүлэх тухай 86 2016-02-05
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 87 2016-02-05
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 88 2016-02-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай 89 2016-02-05
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 90 2016-02-05
Хөрөнгө зарцуулах тухай 91 2015-02-15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 92 2016-02-15
Ойн арга хэмжээнд оролцох тухай 93 2016-02-15
Ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хаянан шийдвэрлэх гомдлын шаардлагын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 94 2016-01-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай 95 2016-02-16
Хөрөнгө зарцуулах тухай 96 2016-02-16
Бүтэц, орон тоо батлах тухай 97 2016-02-16
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах тухай 98 2016-02-16
Бэлчээрийн хортон мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 99 2015-02-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 100 2016-02-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 101 2016-02-16
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 201 2016-02-16
Газар эзэмшүүлэх тухай 103 2016-02-16
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 104 2016-02-16
Газар эзэмших гэрчилгээг нөхөн олгох тухай 105 2016-02-16
Ажлын хэсэг томилох тухай 106 2016-02-17
Аймгийн 2016 оны авлигын эсрэг, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай 107 2016-02-17
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 108 2016-02-17
Аймгийн бүх ард түмний спортын XIY их наадам зохион байгуулах, ажлын хэсэг байгуулах тухай 109 2016-02-17
Хөрөнгө зарцуулах тухай 110 2016-02-17
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 111 2016-02-22
Гэгээнтэн, төлөөлөгч нарт хөрөнгө зарцуулах тухай 112 2016-02-22
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 113 2016-02-22
С.Маахүү, Г.Амагалан, Ч.Энхбаатар, н.Болдмаа нарын эмчигээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай 114 2016-02-24
Ламын гэгээний VIII дүр Данзанжамбалчойжишэнин гэгээнтэнд Баянхонгор аймагт ирэх замын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 115 2016-02-24
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 116 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 117 2016-02-25
Нэгдсэн эмнэлгийн цэвэрлэгээ, аж ахуйн материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 118 2016-02-25
Нэгдсэн эмнэлгийн хэрэгцээнд анхан шатны маягт нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендрийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 119 2016-02-25
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 120 2016-02-25
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 121 2016-02-25
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 122 2016-02-25
Беларусь улсад сургалтад хамрагдахад хөрөнгө зарцуулах тухай 123 2015-02-25
Хөрөнгө зарцуулах тухай 124 2016-02-25
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 125 2016-02-26
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 126 2016-02-26
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэгдүгээр зэргийн үүрэгтнүүдтэй сургалт явуулах тухай 127 2016-02-26
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэгдүгээр зэргийн үүрэгтнүүдтэй сургалт явуулах тухай 127 2016-02-26
Хяналт, шалгалт явуулах тухай 128 2015-02-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай 129 2016-02-26
Г.Батнасанд тусламж үзүүлэх тухай 130 2016-02-26
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 131 2016-02-29
Ж.Цэвээнийг ажлаас чөлөөлөх тухай 132 2016-02-29
Ж.Цэвээнийг түр үүрэг гүйцэтгэгчээр томилох тухай 133 2016-02-29
Б.Ганцэцэг, М.Түвшинбаяр, Д.Бүрэнчимэг, Т.Цэрэннадмид, С.Оюунтунгалаг, Т.Жаргалсайхан нарын эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай 134 2016-02-29
Багийн сайн дурын идэвхитнүүдийг дэмжих тухай 135 2016-02-29
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 136 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай 137 2016-02-29
Баянговь, Баянбулаг, Бууцагаан, Баянхонгор сумдад хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай 138 2016-02-29
Д.Мярав, Д.Мөнхжаргал нарт тусламж үзүүлэх тухай 139 2016-03-01
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 140 2016-03-01
Ө.Хашбилэгт сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай 141 2016-03-01
Төрийн албан тушаалтнуудын ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргэийлэх ёс зүйн дүрмийг батлах тухай 142 2016-03-01
Захиргааны журмаар түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгслийг худалдан борлуулах тухай 143 2016-03-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 144 2016-03-01
Хурандаа цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 145 2016-03-01
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 146 2016-03-01
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 147 2016-03-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 148 2016-03-03
н.Дамиранд эмчилгээний зардлын буцалтгүй тусламж олгох тухай 149 2016-03-03
Багшийн хөгжил хөтөлбөрийн зардал гаргах тухай 150 2016-03-03
Өлзийт сумын сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 151 2016-03-07
“Чандмань- Баянхонгор” хувьцаат компанид усны автомашин нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 152 2016-03-07
Өлзийт сумын Ирээдүй цэцэрлэгийн хоол хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 153 2016-03-07
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 154 2016-03-11
Д.Уранчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай 155 2016-03-11
Тусгай зөвшөөрөл сунгах болон шинээр олгох тухай 156 2016-03-11
Сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд 2016 онд дотоод хяналт хийх төлөвлөгөө батлах тухай 157 2016-03-11
Номгон хайрханы хурд хаврын морин уралдааныг зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 158 2016-03-11
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны хоригдогсдын хоол хүнсний матераил нийлүүлэгчийг сонгон шалргаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 159 2016-03-11
Цахилгаан халаагуурын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 160 2016-03-11
Хот тохижилт үйлчилгээ ОНӨҮ газарт гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээний зориулалт тай автокран нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 161 2016-03-11
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 162 2016-03-15
Газар өмчлүүлэх тухай 163 2016-03-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай 164 2016-03-16
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 165 2016-03-16
Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 166 2016-03-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 167 2016-03-16
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 168 2016-03-17
Д.Цэдэнсодномыг Засаг даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 169 2016-03-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 170 2016-03-17
Хөрөнгө зарцуулах тухай 171 2016-03-18
Захирамжийн талбайн хэмжээг залруулах тухай 172 2016-03-18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 173 2016-03-18
Хөрөнгө зарцуулах тухай 174 2016-03-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 175 2016-03-18
Терроризмаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэгт хөрөнгө зарцуулах тухай 176 2016-03-18
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 177 2016-03-21
Газар эзэмших эрх олгох тухай 178 2016-03-21
Газар өмчлүүлэх тухай 179 2016-03-21
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 180 2016-03-21
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 181 2016-03-21
Д.Нарангэрэл, Ж.Цэдэвсүрэн нарт эмчилгээний зардал гаргах тухай 182 2016-03-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай 183 2016-03-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай 184 2016-03-21
Генерал цолтонд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 185 2016-03-21
Хөрөнгө зарцуулах тухай 186 2016-03-21
Ж.Дулмаа, Ш_Чимгээ нарт тусламж үзүүлэх тухай 187 2016-03-21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 188 2016-03-21
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 189 2016-03-24
Захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 190 2016-03-24
Б.Мөнхнасанг цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд түр томилох тухай 191 2015-03-24
О.Байгалмаад цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлэх тухай 192 2016-03-24
Зөвлөл байгуулах тухай 193 2016-03-24
Чөлөөт бөхийн өсвөрийн 2016 оны улсын аврага шалгаруулах тэмцээний зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 194 2016-03-25
Тендерийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай 195 2016-03-25
Нийгмийн түншлэлийн хамтарсан баг байгуулах тухай 196 2016-03-25
Зэрэг дэв олгох тухай 197 2016-03-25
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 198 2016-03-25
Улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг удирдан зохион байгуулах аймгийн комисс батлах тухай 199 2016-03-25
Аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллогын комисс байгуулах тухай 200 2016-03-29
2016 оны нэгдүгээр ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 201 2016-03-29
С.Оюуныг ажилд томилох тухай 202 2016-03-30
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 203 2016-03-31
С.Оюуныг ажлаас халах тухай 201 2016-04-01
Д.Болормааг захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр түр томилох тухай 205 2016-04-01
Хяналт,шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 208 2016-04-06
Засаг даргын Зөвлөлийн гишүүн Б.Төмөрбаатарт тусламж үзүүлэх тухай 210 2016-04-07
Ц.Туул, Л.Сүмбээ, З.Орхончимэг нарт тусламж үзүүлэх тухай 211 2016-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 212 2016-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 213 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 214 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 216 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 217 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай 218 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 219 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 220 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 221 2016-04-08
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 224 2016-04-08
Б_Ганцэцэгийг цэцэрлэгийн эрхлэгчийн хавсран гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухай 225 2016-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 209 2016-04-07
Улсын комисс томилох тухай 226 2016-04-11
Хүүхдийн урлагийн их наадмыг зохион байгуулах зардал гаргах тухай 227 2016-04-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай 228 2016-04-12
Монгол улсын ардын жүжигчин, Монгол Цлсын гавьяат жүжигчдийн тоглолт, уулзалтад хөрөнгө зарцуулах тухай 229 2016-04-12
С.Оюуныг ажлаас чөлөөлөх тухай 204 2016-04-01
Д.Болормааг захиралын үүрэг гүйцэтгэгчээр түр томилох тухай 205 2016-04-01
Байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах комисс, ажиллах дүрмийг батлах тухай 206 2016-04-01
Тусгай төрлийн архивын баримт бүрдүүлж, төрийн архивын үндсэн санд шилжүүлэх журам батлах тухай 207 2016-04-01
Хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 208 2016-04-06
Хөрөнгө зарцуулах тухай 209 2016-04-06
Засаг даргын зөвлөлийн гишүүн Б.Төмөрбаатарт тусламж үзүүлэх тухай 210 2016-04-07
Ц.Туул, Л.Сүмбээ, З.Орхончимэг нарт тусламж үзүүлэх тухай 211 2016-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 212 2016-04-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 213 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 214 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 215 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 216 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 217 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай 218 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 219 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 220 2016-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 221 2015-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 222 2016-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 223 2016-04-08
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 224 2016-04-08
Б.Ганцэцэгийг цэцэрлэгийн эрхлэгчийн хавсран гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх туха й 225 2016-04-08
Улсын комисс томилох тухай 226 2016-04-11
Хүүхдийн урлагийн их наадмыг зохион бауулах зардал гаргах тухай 227 2016-04-11
Хөрөнгө зарцуулах тухай 228 2016-04-12
Монгол улсын ардын жүжигчин, Монгол Улсын гавьяат жүжигчдийн тоглолт, уулзалтад хөрөнгө зарцуулах тухай 229 2016-04-12
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай 230 2016-04-12
Газар өмчлүүлэх тухай 231 2016-04-12
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 232 2016-04-12
Газар эзэмшүүлэх тухай 233 2016-04-12
Тусламжийн бараа материал олгох, хяналт тавих тухай 234 2016-04-12
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 235 2016-04-12
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 236 2016-04-12
С.Баярмагнайг туршлага судлуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 237 2016-04-12
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг эрхлэх эрх бүхий албан тушаалтан томилох, нэмэгдэл олгох тухай 238 2016-04-12
Газар эзэмшүүлэх тухай 239 2016-04-12
Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөний төлөөлөгчийн зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 240 2016-04-14
Ойн зурваст нөхөн тарилт хийх тухай 241 2016-04-15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 243 2016-04-18
С.Гантулгад эмчилгээний зардалд тусламж олгох тухай 244 2015-04-18
Ж.Анхбаярт тусламж үзүүлэх тухай 245 2016-04-19
Баялаг бүтээгчдийн үйл ажиллагааг сурталчлахад хөрөнгө зарцуулах тухай 246 2014-04-19
С.Энхболдоор ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай 247 2016-04-19
А.Нангил болон бусад иргэдэд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай 248 2016-04-19
Зарим сумын Засаг дарга нарт арга хэмжээ авах тухай 249 2016-04-21
Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 250 2016-04-21
М.Агваантогтох, Б.Оюунтүлхүүр, Ц.Цэндбат нарт тусламж үзүүлэх тухай 251 2016-04-22
Ур чадварын тэмцээн зохион байгуулах тухай 252 2016-04-22
Э.Амгаланбаяр, Д.Төмөрсүх нарт зэрэг дэв олгох тухай 253 2016-04-22
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай 254 2016-04-22
Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга Ж.Дуламсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 255 2016-04-25
Ус, цаг, уур орчны шинжилгээний албаны дарга Ч.Оюунчимэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 256 2016-04-26
Эрдэнэмандал ахлах сургуулийн гадна авто зогсоол хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 257 2016-04-26
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 258 2016-04-25
Аймгийн авто замын зорчих хэсгийн тэмдэг, тэмдэглэгээг шинээр хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 259 2016-04-25
Баянхонгор сумын 19,25 дугаар байрны гаднах авто зогсоол хийж ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 260 2016-04-25
Заг сумын Загийн голын модон гүүр барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 261 2016-04-25
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 262 2016-04-25
Хөрөнгө зарцуулах тухай 263 2016-04-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай 265 2016-04-26
Дэлэгийн Ганцэцэгт сургуулийн захиралын албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлэх тухай 266 2016-04-26
Баян-овоо сумын сургуулийн захирал П.Энхзаяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 267 2016-04-27
Баян-овоо сумын Засаг дарга Ж.Пүрэвсүрэнд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 268 2016-04-27
Т.Эрдэнэбатыг Өлзийт сумын Засаг даргаар эгүүлэн томилох тухай 269 2016-04-27
Хөрөнгө зарцуулах тухай 269 2016-04-27
Хөрөнгө зарцуулах тухай 270 2016-04-27
Н.Наранцацралтад тусламж үзүүлэх тухай 271 2016-04-27
М.Төрбэлэг, У.Сувдаа нарт тусламж үзүүлэх тухай 272 2016-04-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 273 2016-04-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 273 2016-04-29
Хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогын комисс томилох тухай 274 2016-04-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 275 2016-04-29
Хөрөнгө зарцуулах тухай 276 2016-05-03
Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаалгах, халах тухай 277 2016-05-03
Захирамж хүчингүй болгох тухай 278 2016-05-03
Аждыг хэсэг томилох тухай 279 2016-05-04
Захирамж хүчингүй болгох тухай 280 2016-05-04
Х.Бат-оргилыг ажилд томилох тухай 281 2016-05-04
Дөрвөн талт түншлэлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 282 2016-05-04
Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 283 2016-05-04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 284 2016-05-04
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэх тухай 285 2016-05-04
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 286 2016-05-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 287 2016-05-04
“Хоггүй орчин-Ногоон ирээдүй” болзолт уралдаан зарлах тухай 288 2016-05-04
“Эхийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх” баг томилох тухай 289 2016-05-04
“Эхийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх” баг томилох тухай 289 2016-05-04
“Эхийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх” баг томилох тухай 289 2016-05-04
Г.Баатарсүхийг ажлаас чөлөөлөх тухай 290 2016-05-05
Нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 292 2016-05-09
Д.Болормааг захиралын үүрэгт ажлаас чөлөөлөхт тухай 293 2016-05-10
Д.Болормааг захиралын үүрэгт ажлаас чөлөөлөхт тухай 293 2016-05-10
С.Амарсанааг захиралын үүрэг гүйцэтгэгчээр түр томилох тухай 294 2016-05-10
Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай 295 2016-05-10
М.Батбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай 296 2016-05-11
М.Мандахыг захиралын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 297 2016-05-11
Н.Баярмагнайг ажлаас чөлөөлөх тухай 298 2016-05-11
Турк улсын элчин сайдын албан айлчлалд хөрөнгө зарцуулах тухай 299 2016-05-12
Аймгийн сүлд уул “Их богд уул”-ыг тайх ёслолд хөрөнгө зарцуулах тухай 300 2016-05-12
Иргэн Г.Норовт эмчилгээний зардлын буцалтгүй тусламж олгох тухай 301 2016-05-13
Комисс томилох тухай 302 2016-05-13
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай 303 2016-05-03
Газар өмчлүүлэх тухай 304 2016-05-13
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 305 2016-05-13
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 306 2016-05-03
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 307 2016-05-16
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 308 2016-05-16
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 309 2016-05-16
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 310 2016-05-16
Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 311 2016-05-16
“Хонгор-1000 хороололд ” газар эзэмшүүлэх тухай 313 2016-05-16
Захирамжаар өмчлүүлсэн газрын хаяг,нэгж талбарын дугаар залруулах тухай 316 2016-05-16
Баянхонгор сумын нийтийн хог цэвэрлэгээнд хөрөнгө зарцуулах тухай 317 2016-05-19
Хөрөнгө зарцуулах тухай 318 2016-05-20
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай 319 2016-05-20
Нийтийн орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай 320 2016-05-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 321 2016-05-23
Тариаланч, бизнес эрхлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөний үйл ажиллагааны зардлыг олгох тухай 322 2016-05-23
Урамшуулал олгох тухай 323 2016-05-23
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 324 2015-05-23
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 325 2016-05-23
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 326 2016-05-23
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 327 2016-05-23
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 328 2016-05-23
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 329 2016-05-23
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 330 2016-05-23
Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 331 2016-05-23
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах тухай 332 2016-05-23
Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 334 2016-05-24
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 335 2016-05-24
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 335 2016-05-24
С.Энхболдод ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 336 2016-05-24
Энэтхэг улсын элчин сайдын албан айлчлалд хөрөнгө зарцуулах тухай 337 2016-05-24
Баянхонгор сумд “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”байгуулах тухай 339 2016-05-25
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 340 2016-05-25
Газар нэмж эзэмшүүлж, зориулалт өөрчлөх тухай 341 2016-05-26
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 342 2016-05-25
Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 343 2016-05-25
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 344 2016-05-25
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 345 2016-05-25
Газар өмчлүүлэх тухай 346 2016-05-25
Хөрөнгө зарцуулах тухай 347 2016-05-25
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 348 2016-05-26
Ажлаас чөлөөлөх тухай 2 0000-00-00
Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 3 2016-01-05
Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 4 2015-01-05
Иргэн Э.Оюунхорол охины эмчилгээний зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай 350 2016-06-02
С.Батсүрэнг ажилд томилох тухай 351 2016-06-02
Орон тооны бус комисс байгуулах тухай 352 2016-06-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай 353 2016-06-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай 354 2016-06-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 355 2016-06-03
Швейцарийн Холбооны улсын элчин сайдын албан айлчлалд хөрөнгө зарцуулах тухай 356 2016-06-03
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 357 2016-06-03
Газар өмчлүүлэх тухай 358 2016-06-03
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 359 2016-06-06
Захирамжийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгох тухай 360 2016-06-06
С.Тэгшбаярыг Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 361 2016-06-06
Хөрөнгө зарцуулах тухай 362 2016-06-06
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 363 2016-06-06
Хөрөнгө зарцуулах тухай 364 2016-06-06
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 365 2016-06-06
Урамшуулал олгох тухай 366 2016-06-07
Төсөл хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 367 2016-06-07
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 368 2016-06-07
Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох буюу сунгах тухай 369 2016-06-07
Ажлын хэсэг томилох тухай 370 2016-06-07
Тамирчдад мөнгөн шагнал олгох тухай 371 2016-06-07
О.Батжаргал, Б.Хишигдалай, Г.Мягмарсүрэн, Н.Наранцацралт нарт тусламж үзүүлэх тухай 372 2016-06-07
Үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 373 2016-06-07
Хорооны гишүүд чөлөөлөх тухай 374 2016-06-07
Б.Оюунтуяа, О.Мянганбаатар, Р.Мөнхсаруул, Э. Одсүрэн нарт тусламж үзүүлэх тухай 377 2016-06-09
Хорооны гишүүд томилох тухай 375 2016-06-07
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 376 2016-06-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 378 2016-06-09
Газар өмчлүүлэх тухай 379 2016-06-09
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 380 2016-06-09
Газар эзэмших эрх олгох тухай 381 2016-06-09
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 382 2016-06-09
Газар эзэмших эрх олгох тухай 383 2016-06-09
Малын түүвэр судалгаа, ХАА-н үйлдвэрлэлийн орлого, зардлын судалгаа явуулах тухай 384 2016-06-10
Захирамжаар өмчлүүлсэн газрын хэмжээ залруулах тухай 385 2016-06-10
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 386 2016-06-10
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай 387 2016-06-10
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 388 2016-06-10
А.Рэгзэнг ажлаас түр чөлөөлөх тухай 389 2016-06-10
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 390 2016-06-10
Зэрэг дэв олгох тухай 391 2016-06-10
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 392 2016-06-10
Тусгай зөвшөөрөл шинээр тухай 393 2016-06-14
Баянхонгор сумын Засаг даргын 2014 оны 170 дугаар захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 394 2016-06-14
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 395 2016-06-14
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 396 2016-06-14
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 397 2016-06-14
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 398 2016-06-10
Терроризмаас урьдчилан сэргийлэх, Терроризмтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад хөрөнгө зарцуулах тухай 399 2016-06-20
Шилдэгийн шилдэг хүүхдийг шагнах тухай 400 2016-06-20
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 401 2016-06-20
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх үйлчилгээг түр зогсоох тухай 403 2016-06-21
Аймгийн жендерийн тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай 404 2016-06-21
Залуу уран бүтээлчдийн улсын 3 дугаар зөвлөгөөний төлөөлөгчидийн замын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 405 2016-06-21
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 406 2016-06-21
Б.Азжаргалд эмчилгээний зардлын буцалтгүй тусламж олгох тухай 407 2016-06-21
Аймгийн Аудитын газрын албаны хэрэгцээнд тоног төхөөрөмж авахад хөрөнгө зарцуулах тухай 408 2016-06-21
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 409 2016-06-21
Газар эзэмших эрх олгох тухай 410 2016-06-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай 411 2016-06-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлж, зориулалтыг өөрчлөх тухай 412 2016-06-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай 413 2016-06-21
Газар өмчлүүлэх тухай 414 2016-06-21
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай 416 2016-06-21
Захирамжийн зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 417 2016-06-22
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 419 2016-06-23
Б.Мөнхнасанг цэцэрлэгийн эрхлэгчээр томилох тухай 420 2016-06-23
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 421 2016-06-24
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 422 2016-06-24
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 423 2016-06-28
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 424 2016-06-28
Хөрөнгө зарцуулах тухай 425 2016-06-28
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 426 2016-06-28
"Хонгор 1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай 427 2016-06-28
О.Цэцэгмааг эрхлэгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай 429 2016-06-30
Э.Цэндбазарыг ажилд томилох тухай 430 2016-06-30
А.Рэгзэнг Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 431 2016-06-30
М.Батбаярыг ажилд томилох тухай 432 2016-07-01
А.Батболдыг ажлаас чөлөөлөх тухай 433 2016-07-01
А.Алтангэрэлийг ажилд томилох тухай 434 2016-07-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 435 2016-07-01
Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай 436 2016-07-01
Ажлын хэсэг томилох тухай 437 2016-07-01
Комисс томилох тухай 438 2016-07-01
Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай 439 2016-07-01
Газар эзэмшүүлэх тухай 440 2016-07-01
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 441 2016-07-01
"Хонгор 1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай 442 2016-07-01
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 443 2016-07-01
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 444 2016-07-01
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 445 2016-07-01
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 446 2016-07-01
Газар эзэмшүүлэх тухай 447 2016-07-01
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 448 2016-07-01
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 449 2016-07-01
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 450 2016-07-01
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 451 2016-07-01
Газар эзэмшүүлэх тухай 452 2016-07-01
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 453 2016-07-01
Газар өмчлүүлэх тухай 454 2016-07-01
Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай 455 2016-07-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 456 2016-07-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 457 2016-07-01
Газар эзэмшүүлэх тухай 458 2016-07-01
"Хонгор 1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай 459 2016-07-01
"Хонгор 1000" хороололд газар эзэмшүүлэх тухай 460 2016-07-01
Нийтийн орон сууцны зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай 461 2016-07-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 462 2016-07-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 463 2016-07-04
Тусгай зөвшөөрөл сунгах болон шинээр олгох тухай 464 2016-07-04
Мандлын цэцэг хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 465 2016-07-04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 466 2016-07-04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 467 2016-07-04
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 468 2016-07-05
Ажлын хэсэг томилох тухай 469 2016-07-05
Иргэн Б.Мөнхчимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай 470 2016-07-05
Хөрөнгө гаргах тухай 471 2016-07-05
Гамшгаас урьдчилэн сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 472 2016-07-05
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 473 2016-07-05
Аймгийн Ерөнхий архитектор томилох тухай 474 2016-07-06
Газар нэмж эзэмшүүлэх тухай 475 2016-07-06
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 476 2016-07-06
Тусгай зөвшөөрөл сунгах болон шинээр олгох тухай 477 2016-07-06
Нацагийн Энхбаатарыг төрөлжсөн асрамжийн газарт шилжүүлэх тухай 478 2016-07-06
Хөрөнгө зарцуулах тухай 479 2016-07-07
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 480 2016-07-07
Залуучуудын форумд оролцогчдын замын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 481 2016-07-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 482 2016-07-07
Худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай 483 2016-07-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 484 2016-07-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 485 2016-07-07
Шагнал, урамшуулал олгох тухай 486 2016-07-07
Н.Баярмагнайг ажилд томилох тухай 487 2016-07-07
Г.Бирваа агсны мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 488 2016-07-18
Сум харваачдад цол олгох тухай 489 2016-07-19
Бөхийн цол олгох тухай 490 2016-07-18
Бөхийн цол олгох тухай 491 2016-07-18
Бөхийн цол олгох тухай 492 2016-07-18
Бөхийн цол олгох тухай 493 2016-07-18
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 494 2016-07-19
Б.Батсуурийг ажилд томилох тухай 495 2016-07-19
Хөрөнгө зарцуулах тухай 496 2016-07-20
Баянхонгор аймгийн 2016 оны төсвийг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 497 2016-07-21
Залуучуудын форумд оролцогчдын замын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 498 2016-07-21
Жемборид оролцуулах тухай 499 2016-07-22
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 500 2016-07-22
Ажлын хэсэг байгууулах, хөрөнгө гаргах тухай 501 2016-07-22
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 502 2016-07-22
О.Байгалмааг эрхлэгчийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 503 2016-07-22
Д.Уранчимэгийг ажилд эгүүлэн томилох тухай 504 2016-07-22
Хөрөнгө зарцуулах тухай 505 2016-07-25
“Wanpaku sumo” олон улсын тэмцээнд оролцуулах тухай 506 2016-07-25
Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох тухай 507 2016-07-25
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 508 2016-07-25
Ажлын хэсэг байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай 501 2016-07-22
Аймгийн сэтгүүлчдийн холбоонд хөрөнгө зарцуулах тухай 509 2016-07-25
М.Батбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай 510 2016-07-25
Т.Отгонбаатарыг “Баянхонгор-Эрчим хүч” ЦТХХК-ний гүйцэтгэх захиралын ажилд томилох тухай 511 2016-07-25
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 512 2016-08-01
Шагналд хөрөнгө зарцуулах тухай 513 2016-08-02
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 514 2016-08-01
Хөрөнгө зарцуулах тухай 515 2016-08-01
Аймгийн засаг даргын зөвлөл байгуулах тухай 516 2016-08-03
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 517 2016-08-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 518 2016-08-04
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 520 2016-08-04
Журам батлах тухай 521 2016-08-08
Аймгийн засаг даргын зөвлөл байгуулах тухай 523 2016-08-09
Аймгийн засаг даргын зөвлөл байгуулах тухай 524 2016-08-10
Газар эзэмшүүлэх тухай 525 2016-08-10
Газар эзэмшүүлэх тухай 526 2016-08-10
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 527 2016-08-10
Аймгийн засаг даргын зөвлөл байгуулах тухай 528 2016-08-11
Аймгийн засаг даргын зөвлөл байгуулах тухай 529 2016-08-11
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг нэгтгэх тухай 541 2016-08-15
Баян-овоо сумын Засаг даргыг огцруулах тухай 542 2016-08-26
Баян-овоо сумын Засаг даргыг огцруулах тухай 543 2016-08-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай 544 2016-08-26
О.Тойвгоог албан тушаалаас чөлөөлж , Ц.Дашцэрэнг томилох тухай 545 2016-08-30
С.Амарсанааг сургуулийн захиралын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 546 2016-08-31
С.Оюуныг сургуулийн захиралаар томилох тухай 547 2016-08-31
Иргэн О.Пүрэвжаргалд буцалтгүй тусламж олгох тухай 548 2016-08-31
Газар өмчлүүлэх тухай 541 2016-09-01
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 550 2016-09-01
Захирамжаар өмчлүүлсэн газрын хэмжээ залруулах тухай 551 2016-09-01
Эх, хүүхэд, төрөх насны эмэгтэйчүүдийн хяналтыг сайжруулах тухай 552 2016-09-01
Тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 553 2016-09-10
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 554 2016-09-06
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 555 2016-09-06
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 556 2016-09-06
“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 557 2016-09-06
Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 558 2016-09-06
Ц.Энхтөрийг ажилд томилох тухай 559 2016-09-07
Соёл урлагийн ажилтны баярыг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай 560 2016-09-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 561 2016-09-09
Хөрөнгө зарцуулах тухай 562 2016-09-09
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 563 2016-09-09
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 564 2016-09-09
Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 565 2016-09-09
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 566 2016-09-09
Ажлын хэсэг томилох тухай 567 2016-09-12
Ажлын хэсэг томилох тухай 568 2016-09-12
Ажлын хэсэг томилох тухай 569 2016-09-12
Гурванбулаг сумын Засаг даргыг огцруулах тухай 570 2016-09-14
Гурванбулаг сумын Засаг даргын томилох тухай 571 2016-09-14
Захирамж хүчингүй болгох тухай 572 2016-09-14
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх тухай 573 2016-09-14
БНХАУ-ын Нинся хийх хэлэлцээрийн санал боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 575 2016-09-15
Ё.Лхагвасүрэн ажлаас чөлөөлөх тухай 576 2016-09-15
Цалинг тогтоох тухай 577 2016-09-15
Ажлын хэсэг томилох тухай 578 2016-09-15
2016 оны хоёрдугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны цэрэг халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 579 2016-09-20
Ажлын хэсэг томилох тухай 580 2016-09-20
Орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөл, салбар зөвлөл байгуулах тухай 581 2016-09-20
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага барагдуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 582 2016-09-20
Хөрөнгө зарцуулах тухай 583 2016-09-26
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 584 2016-09-26
Газар өмчлүүлэх тухай 585 2016-09-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай 586 2016-09-26
Б.Амаржаргалыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 587 2016-09-26
Б.Нармандахыг томилох тухай 588 2016-09-26
Хөрөнгө гаргах тухай 589 2016-09-28
Монголын багш нарын 50 дахь өдрийг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай 590 2016-09-28
Халаалтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах тухай 591 2016-09-28
Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдаалах, үйлчлэх "Тусгай зөвшөөрөл" шинээр олгох,т сунгах тухай 592 2016-09-29
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 593 2016-09-26
Ахмадын өдрийг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай 594 2016-09-29
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 595 2016-09-29
Согтруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох, журмыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 596 2016-09-29
Бүсийн зөвлөгөөнд оролцуулах тухай 597 2016-09-30
Хууль сахиулах тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд командштабын сургууль зохион байгуулах тухай 599 2016-09-30
Хөрөнгө зарцуулах тухай 600 2016-09-30
Д.Дэлгэрсайханыг ажилд томилох тухай 601 2016-09-30
Г.Ганчулууныг ажилд томилох тухай 602 2016-09-30
Б.Чинбатыг ажилд томилох тухай 603 2016-09-30
Ө.Мартыг урьд эрхэлж байсан ажилд эгүүлэн түр томилох тухай 611 2016-10-03
Эргэлтийн эмийн сангийн үндсэн хөрөнгөнд үнэлгээ хийх тухай 612 2016-10-03
Ц.Баясгаланг ажилд томилох тухай 605 2016-10-03
Х.Бат-Оргилыг ажлаас чөлөөлөх тухай 606 2016-10-03
Ж.Баттөрийг ажилд томилох тухай 608 2016-10-03
Захирамж хүчингүй болгох тухай 609 2016-10-03
Заг сумын сургуулийн захирал О.Дашдавааг ажлаас чөлөөлөх тухай 610 2016-10-03
Н.Баярмагнайг ажлаас чөлөөлөх тухай 604 2016-10-03
Б.Бат-Өлзийг ажилд томилох тухай 613 2016-10-03
М.Энх-Ирээдүйг ажлаас чөлөөлөх тухай 614 2016-10-05
Н.Баярсайханыг ажилд томилох тухай 615 2016-10-05
Ажлын хэсэг томилох тухай 616 2016-10-05
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 617 2016-10-05
Ажлын хэсэг томилох тухай 618 2016-10-05
Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 619 2016-10-06
Багш нарын баярын өдрийг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай 620 2016-10-06
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 621 2016-10-07
Б.Гантөр, Ж.Галсанпунцаг нарын газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай 622 2016-10-10
Орон нутгийн төсвийн дотоод хяналт тавих, зарлагын гүйлгээ хийх эрх олгох тухай 623 2016-10-10
Ажлын хэсэг томилох тухай 624 2016-10-10
Газар өмчлүүлэх тухай 625 2016-10-10
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 626 2016-10-10
Хөрөнгө зарцуулах тухай 627 2016-10-10
"Спейшл майнз" ХХК-ний үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай 628 2016-10-11
Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл хийх тухай 629 2016-10-11
Нөхөн сэргээлт хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 630 2016-10-11
Бичил уурхай эрхлэгчдийн аймаг сумдын судалгааны ажлын хэсэг байгуулах тухай 631 2016-10-11
Хүүхдийн Тэмүжин театрын ойн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 632 2016-10-11
Орон нутгийн өмчийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 633 2016-10-11
Ц.Идэрмөнхийг ажлаас чөлөөлөх тухай 634 2016-10-11
Ч.Мөнхцэцэгийг Орон нутгийн өмчийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилох тухай 635 2016-10-11
Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бусад нөхөн сэргээлт хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 636 2016-10-11
Эрүүл мэндийн газрын ажилчдаас ирүүлсэн өргөдлийг шалгах ажлын хэсэг байгуулах тухай 637 2016-10-11
Уул уурхайн хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох тухай 638 2016-10-12
Архивын байранд дүгнэлт гаргаж шийдвэрлэх ажлын хэсэг томилох тухай 639 2016-10-12
Хөрөнгө зарцуулах тухай 640 2016-10-12
Хөрөнгө зарцуулах тухай 641 2016-10-12
Тамирчдад мөнгөн шагнал, багш дасгалжуулагч С.Мөнхдуулахад замын зардал олгох тухай 642 2016-10-13
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба байгуулагдсаны 95, Баянхонгор аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба байгуулагдсаны 25 жилийн ойг угтан зарим хүмүүсийг шагнах тухай 643 2016-10-13
Архи, согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх үйлчилгээг түр зогсоох тухай 644 2016-10-17
Өвс тэжээл нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 645 2016-10-13
Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 646 2016-10-20
Б.Пүрэвдагвыг ажилд томилох тухай 647 2016-10-21
Төрийн шагналт, Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, хөгжмийн зохиолч Г.Бирваа агсны мэндэлсний 100 жилийн ойн арга хэмжээ, бозсын тамирчдын зардалд хөрөнгө гаргах тухай 648 2016-10-21
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 649 2016-10-21
Д.Цэцгээ, Т.Зоригт, С.Энхболд, М.Далай нарт буцалтигүй тусламж олгох тухай 650 2016-10-21
Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 651 2016-10-21
Багш Г.Сүхбат, сурагч Б.Билгүүдарь нарт замын зардал олгох тухай 652 2016-10-21
Э.Ганзоригийг ажилд томилох тухай 653 2016-10-24
Чанарын удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 655 2016-10-26
Ж.Дуламсүрэнг өөр ажилд шилжүүлэн томилох тухай 657 2016-10-26
Н.Мэндбаярыг ажилд томилох тухай 658 2016-10-26
Засварын ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 659 2016-10-26
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 660 2016-10-26
Ш.Бирваа агсны хөшөө, "Баянхонгор хаалга"-ны зургийн уралдаан зарлах тухай 661 2016-10-28
Хэмжилтийн багаж хэрэгслийг баталгаажуулах зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 662 2016-10-28
Аймгийн 2016 оны тодотгосон төсвийн хуваарь батлах тухай 663 2016-10-28
Үндсэн чиглэлийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 664 2016-10-28
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тавилга, тоног төхөөрөмжид хөрөнгө зарцуулах тухай 665 2016-11-01
А.Рэгзэнг ажлаас чөлөөлөх тухай 666 2016-11-01
М.Хосбаярыг ажилд томилох тухай 667 2016-11-01
Д.Байгалмааг ажлаас чөлөөлөх тухай 668 2016-11-01
М.Мөнхбатыг ажилд томилох тухай 669 2016-11-01
Б.Бүжинлхамыг ажлаас чөлөөлөх тухай 670 2016-11-01
Л.Сарангэрэлийг захирлын ажилд томилох тухай 671 2016-11-01
С.Готовыг ажилд томилох тухай 672 2016-11-01
Зэвсэгт хүчний анги, салбаруудтай тодотгол явуулах тухай 673 2016-11-01
Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 674 2016-11-03
Жендерт суурилсан хүчирхийллийн хохирогчид үйлчлэх "Нэг цэгийн үйлчилгээний төв"-ийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай 675 2016-11-03
А.Сосорхүүд замын зардал олгох тухай 676 2016-11-03
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах тухай 677 2016-11-03
Г.Бирваа агсны хөшөөний зургийн уралдаан зарлах тухай 678 2016-11-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 679 2016-11-03
Сургууль цэцэрлэгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 680 2016-11-07
Бууцагаан сумын Засаг дарга Ч.Энхдалайг ажлаас чөлөөлөх тухай 685 2016-11-16
Гурванбулаг сумын Засаг дарга Д.Баяржаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай 686 2016-11-16
Хөрөнгө зарцуулах тухай 681 2016-11-07
Сумдын санхүүгийн алба болон нягтлан бодогчдын ажлыг үнэлж дүгнэх, урамшуулал олгох журмуудыг батлах тухай 682 2016-11-07
Зээл, зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт таих ажлын хэсэг байгуулах тухай 683 2016-11-07
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх комисс байгуулах тухай 684 2016-11-07
2 дугаар цэцэрлэгт хүнсний материал нийлүүлэх тендерийнэ үнэлгээний хороо байгуулах тухай 3 2017-01-03
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай 1 2017-01-03
Жинст, Баян-Өндөр сумдад хяналт шалгалт хийх тухай 2 2017-01-03
9 дүгээр цэцэрлэгт хүнсний материал нийлүүлэх тендрийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 4 0000-00-00
Эрдэнэмандал ахлоах сургуулийн "Үдийн цай" нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 5 2017-01-03
Заг сумын цэцэрлэгт хүнсний материал болон халаалтын түлш нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 6 2017-01-03
Заг сумын Эрүүл мэндийн төвийн халаалтын түлш, шатахуун, тос тослох материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 7 2017-01-03
Заг сумын сургуулийн Үдийн цай, дотуур байрны хүнсний материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 8 2017-01-03
5 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 9 2017-01-03
7 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 10 2017-01-01
Эрдэм ахлах сургуулийн "Үдийн цай" нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 11 2017-01-03
Шаргалжуут тосгоны цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнс, түлш, Эрүүл мэндийн төвийн түлээ нүүрс нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 12 2017-01-03
Шаргалжуут тосгоны сургуулийн хоол хүнс, Үдийн цай, түлш нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 0 2017-01-03
10 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 14 2017-01-03
12 дугаар цэцэрлэгийн хоол хүнсний материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 15 2017-01-03
11 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 16 2017-01-03
13 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 17 2017-01-03
4 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 18 2017-01-03
Соого Сейкео сургуулийн Үдийн цай нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 0 2017-01-03
1 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 20 2017-01-03
Баян-Ойт цогцолбор сургуулийн Үдийн цай нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 21 2017-01-03
6 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 22 2017-01-03
3 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 23 2017-10-03
Номгон ахлах сургуулийн Үдийн цай нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 24 2017-01-03
Номундалай цогцолбор сургуулийн "Үдийн цай" нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 25 2017-01-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 26 2017-01-03
Б.Чойжилсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай 27 2017-01-03
Орон тооны бус түр комиссын бүрэлдэхүүн болон журамд өөрчлөлт оруулах тухай 28 2017-01-03
"Алдарт уяач" цол олгох тухай 29 2017-01-03
3 иргэний газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 30 2017-01-03
Иргэн Я.Тунгалагтамирын газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай 31 2017-01-03
Ажлын хэсэг томилох тухай 32 2017-01-03
Ц.Дашцэрэнг ажилд томилох тухай 33 2017-01-03
Б.Цэвэлмааг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 34 2017-01-03
Гэрээг хүчингүй болгож хариуцлага тооцох тухай 35 2017-01-03
А.Мандахыг ажилд томилох тухай 36 2017-01-04
"Хүн амын хоол тэжээл" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 оны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай 37 2017-01-13
Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөл байгуулжж, ажиллах журам, төлөвлөгөө батлах тухай 38 2017-01-13
Батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт явуулах тухай 39 2017-01-13
Баянхонгор аймгийн төвийн цэвэр усны байгууламжийг байнгын харуул хамгаалалттай болгох ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 40 2017-01-16
Баянхонгор аймгийн ИТХ-ын 2017 оны шаардлагатай бензин, шатахуун тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 41 2017-01-16
Зоонозын өвчин судлалын төвийн 2017 оны шаардлагатай бензин, шатахуун тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үлнэлгээний хороо байгуулах тухай 42 2017-01-16
Номундалай цогцолбор сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 43 2017-01-16
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 44 2017-01-16
Б.Цэвэлмааг Галуут сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчээр түр томилох тухай 45 2017-01-16
ШШГАлбанд шатахуун, хоригдогчдын хоол, хүнсний материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 46 2017-01-17
Тендерийн үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай 47 2017-01-17
Б.Ундармаад буцалтгүй тусламж олгох тухай 48 2017-01-17
Б.Цэвэлмаад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай 49 2017-01-17
Аймгийн агаар, хөрс, усны бохирдлыг бууруулахдэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 50 2017-01-17
3 иргэний газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 51 2017-01-17
25 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 52 2017-01-17
Иргэн Л.Батдоржийн захирамжаар өмчлүүлсэн газрын хэмжээ залруулах тухай 53 2017-01-17
Хөрөнгө зарцуулах тухай 54 2017-01-17
Тендерийн үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай 55 2017-01-17
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын стратеги хөтөлбөрийг батлах тухай 56 2017-01-17
Баян-Овоо сумын цэцэрлэг, Бууцагаан сумын сургуулийн хуучин барилгын бүрэн бүтэн байдалд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсгийг томилох тухай 57 2017-01-17
Баянхонгор сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх ажлын хэсгийг томилох тухай 58 2017-01-17
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 59 2017-01-23
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 60 2017-01-23
Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх салбар хороог шимнэчлэн байгуулах тухай 61 2017-01-23
У.Балжиннямын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай 62 2017-01-23
Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн эсрэг авах арга хэмжээний тухай 63 2017-01-24
Тусгай олимпийн тэмцээнд оролцогчдод дэмжлэг үзүүлэхтухай 64 2017-01-24
Өс тэжээл хуваарилах тухай 116 2017-02-02
"Аймгийн аварга малчин", "Тэргүүний тариаланч", "Шинэ хот айл", "Бэлчээрийн шилдэг менежменттэй сум"-аар шагнах тухай 117 2017-02-02
"Их говийн тэмээд" тэмээчдийн зөвлөгөөнд хөрөнгө зарцуулах тухай 118 2017-02-02
Архивын баримтын сэлбэн засалт, дахин боловсруулалтад хөрөнгө зарцуулах тухай 120 2017-02-02
Төрийн болон байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг мэдээллийн технологит шилжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 121 2017-02-02
"Иргэдийн санал-Их хуралд" төсөл боловсруулж хэрэгжэүүлэх ажлын хэсгийг томилох тухай 122 2017-02-02
Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдаалах, үйлчлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан газруудын тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 123 2017-02-02
Эмнэлэг хдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай 124 2017-02-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай 125 2017-02-02
Хөрөнгө зарцуулах тухай 126 2017-02-02
Төсөвт байгууллагад төлбөр тооцооны гүйлгээ хийх эрх олгох журам батлах тухай 127 2017-02-02
Б.Уламбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай 128 2017-02-02
Ж.Ганцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай 129 2017-02-02
Д.Цэцгээг ажлаас чөлөөлөх тухай 130 2017-02-02
Б.Анхбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай 131 2017-02-02
С.Цэгмидийг ажилд томилох тухай 132 2017-02-02
Б.Мөнхдалайг ажилд томилох тухай 133 2017-02-02
ЁСагсан бөмбөгийн аймгийн шигшээ тамирчдад хөрөнгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 134 2017-02-02
Аймгийн Эрүүл мэндийн газарт шатах тослох материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 135 2017-02-02
Сум хөгжүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээл олгоход баримтлах тэргүүлэх чиглэл батлах тухай 136 2017-02-02
Татварын хэлтсийн даргын ажлыг хүлээлцэх ажлын хэсэг томилох тухай 137 2017-02-02
Үндсэн хуулийн өдөрт зориулсан волейболын тэмцээний зардал гаргах тухай 138 2017-02-02
Мэргэжлийн хяналтын газрын компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэха тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 139 2017-02-02
Шатахуун, шатах тослох материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 140 2017-02-02
Цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд шатахуун, тослох материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 141 2017-02-02
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага сургуулилтад шаардагдах материал хэрэгсэлнийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 142 2017-02-02
Л.Цэцэгжаргалыг ажилд томлох тухай 143 2017-02-02
Захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилох тухай 144 2017-02-02
Зоогийн газар, ресторанд архи, согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөл олгох тухай 145 2017-02-06
Г.Насанбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухай 146 2017-02-10
Т.Бурмааг ажилд томилох тухай 147 2017-02-10
Захирамж хүчингүй болгох тухай 148 2017-02-10
Үнэлгээ тогтоолгох тухай 149 2017-02-10
Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнийг илрүүлэх үзлэг шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 150 2017-02-10
Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт чанарын менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 151 2017-02-13
Цэцэрлэгт хандив өргөсөн иргэдэд хүндэтгэл үзүүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 152 2017-02-14
Зэрэг дэв олгох тухай 153 2017-02-14
Бүх нийтийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 154 2017-02-14
"Баянхонгорт үйлдвэрлэв" үзэсгэлэн худалдаанд хөрөнгө зарцуулах тухай 155 2017-02-14
Т.Бурмиааг ажилд томилох тухай Б/147 дугаар захирамжийг хүчингүй болгох тухай 156 2017-02-14
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын тохижилт үйлчилгээнд хөрөнгө зарцуулах тухай 157 2017-02-14
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 158 2017-02-14
Тендерийн үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай 159 2017-02-14
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 160 2017-02-14
Төмс, хүнсний ногооны үрийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд үрийн төмс нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 161 2017-02-20
Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас эрүүл мэндээр чөлөөлж, цэргийн бүртгэлээс хасах тухай 162 2017-02-20
Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас эрүүл мэндээр чөлөөлж, цэргийн бүртгэлээс хасах тухай 163 2017-02-20
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэгдүгээр зэргийн үүрэгтнүүдэд сургалт зохион байгуулах тухай 164 2017-02-20
Батлан хамгаалах газар байгуулах тухай 165 2017-02-20
Цугларах, техник шилжүүлэх байрыг шинэчлэн томилох тухай 166 2017-02-20
Ажлын хэсэг томилох тухай 167 2017-02-20
Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай 168 2017-02-20
Хөрөнгө зарцуулах тухай 169 2017-02-20
Гадаад арга хэмжээнд оролцох тухай 170 2017-02-20
Аймгийн хөдөлмөрийн аваргаар шалгарсан хүмүүсийг шагнах тухай 171 2017-02-20
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 172 2017-02-20
3 иргэнд газар өмчлэх эрхийг шилжүүлэх тухай 173 2017-02-20
3 иргэний захирамжаар өмчлүүлсэн газрын хэмжээ залруулах тухай 174 2017-02-20
"Ногоон Баянхонгор" хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 175 2017-02-20
10 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 176 2017-02-20
Ажлын хэсэг томилох тухай 177 2017-02-20
Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны 55 жилийн ойд зориулсан уралдаан тэмцээний зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 178 2017-02-20
Аймгийн Нийтийн номын санд сервер комюьютер авахад хөрөнгө гаргах тухай 179 2017-02-20
Сар шинийн нэвтрүүлэг бэлтгэх тухай 180 2017-02-22
Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 онд шаардлагатай бензин, шатахуун, тос тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 181 2017-02-22
Бөмбөгөр сумын өрхийн гишүүн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 182 2017-02-23
Бөмбөгөр сумын 9 жилийн дунд сургуулийн дотуур байранд нийлүүлэх хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 183 2017-02-23
Бөмбөгөр сумын цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 184 2017-02-23
Бөмбөгөр сумын 9 жилийн дунд сургуулийн бага ангийн сурагчдын Үдийн цай нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 185 2017-02-23
Шаргалжуут тосгоны эрүүл мэндийн төвийн 2017 оны шаардлагатай бензин, шатахуун тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 186 2017-02-23
Аймгийн шүүхийн тамгын газарт шатахуун шатах тослох материал нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 187 2017-02-23
Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлын хүрээнд тоног төхөөрөмж, бактерийн бэлдмэл нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 188 2017-02-23
Хөрөнгө зарцуулах тухай 189 2017-02-23
Улсын аваргаар шалгарсан малчдад хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 190 2017-02-23
Ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 191 2017-02-23
Боловсрол, соёл, урлагийн газрын бүтцийн нэгж, чиг үүргийг батлах тухай 65 2017-01-24
"Хүүхдээ сонсох өдөр"-тэй болох тухай 66 2017-01-24
Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 67 2017-01-24
Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдаалах, үйлчлэх зөвшөөрөлтэй газруудын тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 68 2017-01-24
Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдаалах, үйлчлэх зөвшөөрөлтэй газруудын тусгай зөвшөөрлийг сунгах болон шинээр олгох тухай 69 2017-01-24
Д.Одонтуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай 70 2017-01-24
Нийтийн эргүүлийн хуваарь батлах тухай 71 2017-01-24
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг томилох тухай 72 2017-01-25
Үнэлгээ тогтоолгох тухай 73 2017-01-25
Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг томилох тухай 74 2017-01-25
Аймгийн төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай 75 2017-01-25
Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсүүдийн ажлын уялдаа холбоо, дотоод үйл явцыг боловсронгуй болгох төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай 76 2017-01-25
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 77 2017-01-26
Хилийн үзэсгэлэн худалдаанд оролцох тухай 78 2017-01-26
Сумдын Засаг дарга нартай гэрээ байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 79 2017-01-27
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрт хөрөнгө зарцуулах тухай 80 2017-01-30
Зах зээл, үйлдвэржилтийн судалгаанд хөрөнгө зарцуулах тухай 81 2017-01-30
"Бүтээлч санхүүч" аян зохион байгуулах тухай 82 2017-01-30
Онцгой байдлын газрын албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 83 2017-01-30
Заг сумын сургуулийн халаалтын түлш нийлүүлэх тендерийн үнэүгээний хороо байгуулах тухай 84 2017-01-30
Шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 85 2017-01-31
Шатахуун нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 86 2017-01-31
С.Баярмагнайг ажилд томилох тухай 87 2017-01-30
Д.Алтангэрэлийг ажлаас чөлөөлөх тухай 88 2017-01-30
Т.Норовыг ажилд томилох тухай 89 2017-01-30
Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчний аймгийн зөлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 90 2017-01-30
Улсын аварга шалгаруулах боксын тэмцээнд оролцох тамирчдад хөрөнгө зарцуулах тухай 91 2017-01-31
Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай 92 2017-01-31
"Мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн байгууллагуудын уялдаа холбоог хангах нь" аймгийн зөвлөгөөний салбар хуралдаанаас гарсан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 93 2017-01-31
Сумдын санхүүгийн албаны үйл ажиллагаанд 2017 онд дотоод хяналт хийх төлөвлөгөө батлах тухай 94 2017-01-31
Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 95 2017-01-31
Ч.Чулуунцэцэг, Н.Мөнхбат нарт эмчилгээний зардлын буцалтгүй тусламж олгох тухай 96 2017-01-31
Хилийн 0166 дугаар ангид талархал илэрхийлж тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 97 2017-01-31
Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн эсрэг авах арга хэмжээний хүрээг бууруулах тухай 98 2017-01-31
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 99 2017-01-31
Газрыг үргэлжлүүлэн эзэмшүүлэх тухай 100 2017-01-31
Иргэн Г.Оюун-Эрдэнийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг иргэн Ц.Жавхланбаярт шилжүүлэх тухай 101 2017-01-31
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 102 2017-01-31
Техник хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 103 2017-01-31
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын албаны бүтэц, орон тоо, дүрмийг батлах тухай 104 2017-02-01
Ч.Лхамсүрэн агсны мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 105 2017-01-31
Генерал цолтонд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 106 2017-01-31
Сар шинийн нэвтрүүлэг бэлтгэх ажлын хэсэг томилох тухай 107 2017-01-31
8 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 108 2017-01-31
Иргэн Ч.Ганчулууны захирамжаар өмчлүүлсэн газрын хэмжээг залруулах тухай 109 2017-01-31
4 иргэний газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 110 2017-01-31
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын орон нутгийн салбар комисс байгуулах тухай 111 2017-01-31
"Амар тайван амьдрал" дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 112 2017-01-31
Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 113 2017-01-31
Цэцэрлэгт хандив өргөсөн зарим хүмүүсийг шагнах тухай 114 2017-01-31
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 115 2017-01-31
Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 192 2017-03-02
Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 193 2017-03-02
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөн зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 194 2017-03-02
Хурдан морины хаврын уралдаан зохион байгуулах тухай 195 2017-03-03
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлдэг явуулах тухай 196 2017-03-06
Мөнхбатын Туяад эмчилгээний замын зардал олгох тухай 197 2017-03-06
Аймгийн тэргүүний малчдад хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 198 2017-03-06
Б.Ишмааг ажлаас чөлөөлөх тухай 199 2017-03-07
Э.Оюунтуяаг ажилд томилох тухай 200 2017-03-07
Т.Бурмааг ажилд томилох тухай 201 2017-03-07
Б.Пүрэвтогоог ажлаас чөлөөлөх тухай 202 2017-03-07
Л.Чимгээг ажилд томилох тухай 203 2017-03-07
Д.Сайнбилэгийг Жаргалант сумын Засаг даргаар томилох тухай 204 2017-03-07
Монгол цэргийн өдөр Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай 205 2017-03-07
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 206 2017-03-07
Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол хангасан иргэдийн төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 207 2017-03-07
Ц.Найманжинг ажилд томилох тухай 208 2017-03-07
Аймгийн ЗДТГ-ын чанарын менежментийн тогтолцооны зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц, чанарын бодлого, ажилчдын үүрэг хариуцлага, үйл явцын загвар батлах тухай 209 2017-03-07
Засаг даргын Тамгын газарт суудлын автомашин нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 210 2017-03-07
Хөрөнгө зарцуулах тухай 211 2017-03-07
С.Оюун-Эрдэнэ, Н.Удаанжаргал нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай 212 2017-03-07
Салбар зөвлөл байгуулах тухай 213 2017-03-07
Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 214 2017-03-07
М.Мөнхбатыг ажилд томилох тухай 215 2017-03-09
М.Хосаярыг ажилд томилох тухай 216 2017-03-09
Б.Бат-Өлзийг ажилд томилох тухай 217 2017-03-09
Ж.Баттөрийг ажилд томилох тухай 218 2017-03-09
Аймгийн үйлдвэржилтийн нэгдсэн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 219 2017-03-09
Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангид дэмжлэг үзүүлэх тухай 220 2017-03-09
"Номгон хайрханы хурд-2017" хурдан морины хаврын уралдааны арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай 221 2017-03-09
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 222 2017-03-09
"Монгол цэргийн өдөр" Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг тохиолдуулан зарим хүмүүсийг шагнах тухай 223 2017-03-09
Волейболын идэрчүүдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах аймгийн хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох, хөрөнгө зарцуулах тухай 224 2017-03-13
Зүүн хойд Азийн нутгийн захиргаадын холбооны хуралд оролцуулах тухай 287 2017-04-10
Аймгийн засаг даргын зөвлөл байгуулах тухай 226 2017-03-17
Сургуулийн өмнөх боловсролын "Хувилбарт сургалт" зохион байгуулах тухай 227 2017-03-17
Баацагаан сумын төсөвт байгууллагуудад аймгийн Засаг даргын нэрэмжит хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг томилох тухай 228 2017-03-17
"Ахмадаа ачлая" хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 229 2017-03-17
Д.Бүрэнчимэг, Э.Очирсүрэн, Ц.Сувд, Ч.Чулуунцэцэг, П.Анхбилэг нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай 230 2017-03-17
Ширээний теннисний баг тамирчдад байр, хоолны зардлын дэмжлэг үзүүлэх тухай 231 2017-03-17
Засаг даргын дээд шагналын хүндэт тэмдэг, үнэмлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 232 0000-00-00
Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах тухай 233 2017-03-20
Гамогаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухай 234 2017-03-20
Ой хээрийг түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай 235 2017-03-20
Өрх толгойлсон эцэг, эхийн нийгмийн хамгааллыг хангах хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 236 2017-03-20
Ц.Энэбишийг ажлаас чөлөөлөх тухай 237 2017-03-20
Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай 238 2017-03-20
Хөрөнгө зарцуулах тухай 239 2017-03-20
Баянхонгор сумын 1 дүгээр багийн 12,17 дугаар байрны барилгын их засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 240 2017-03-20
Аймгийн шүүхийн тамгын газарт орон сууц нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 241 2070-03-20
Аймгийн Цагдаагийн газарт орон сууц нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 242 2017-03-20
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон сууц нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 243 2017-03-20
Татварын хэлтсийн халаалтын засварын тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 244 2017-03-20
Баян-Овоо сумын Уранхайрхан 2-р багийн нутагт эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 245 2017-03-20
"Хөадөлмөрий аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" сэдэвт сургалт зохион багйуулах тухай 246 2017-03-20
Ё.Ганчөдөрт буцалтгүй тусламж олгох тухай 247 2017-03-20
Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг шинэчлэн зохион байгуулах тухай 248 2017-03-22
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрхлэгч нарт тэтгэмж олгох тухай 249 2017-03-22
С.Батсүрэнг албан тушаал бууруулах тухай 250 2017-03-22
М.Мэнджаргалыг ажилд томилох тухай 251 2017-03-22
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай 252 2017-03-22
Авто замын байгууламжийг түр хаах тухай 253 2017-03-22
"Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр" товхимол хэвлүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 254 2017-03-22
Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатыг аймагт айлчлах үеийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 255 2017-03-23
Үндэсний хөгжимчдийн улсын уралдаанд оролцох сурагчдад байр, замын зардлын дэмжлэг үзүүлэх тухай 256 2017-03-23
Хөгжлийн индексийг тооцоолох ажлын хэсэг байгуулах тухай 257 2017-03-23